Kaderwet militaire pensioenen

Geraadpleegd op 13-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Defensie
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0011955
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Militaire ambtenarenrecht
Overheidsthema Defensie

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
 3. Besluit bijzondere militaire pensioenen
 4. Besluit houdende intrekking van een aantal wetten op het gebied van militair pensioen
 5. Besluit langdurige zorg
 6. Conversieregeling militaire pensioenen
 7. Mandaatbesluit uitvoering deelterreinen militair pensioen
 8. Regeling Afdeling Pensioenen, Sociale Zekerheid en Zorg
 9. Regeling onkostenvergoedingen gewezen defensiepersoneel
 10. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 3.3
 2. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel: 124
 3. Besluit Staatssecretaris van Defensie Mandaat UWV
  Artikel: 1
 4. Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikel: 1
 5. Besluit financiële verhouding 2001
  Bijlage: 2
 6. Besluit houdende intrekking van een aantal wetten op het gebied van militair pensioen
  Artikel: III
 7. Besluit militaire medailles
  Artikel: 9
 8. Besluit militaire toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen
  Artikelen: 2, 7
 9. Besluit procedure geneeskundig onderzoek blijvende dienstongeschiktheid en pensioenkeuring militairen
  Artikelen: 1, 12, 13
 10. Besluit uitvoering artikel 66 van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
  Artikel: 1
 11. Besluit vaststelling eenmalige uitkering 2004, enz. (arbeidsvoorwaardenmaatregelen sector Defensie)
  Artikel: 1
 12. Besluit vaststelling eenmalige uitkering 2007/2008 en wijziging enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie alsmede invoering flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht)
  Artikelen: 1, 2, 3
 13. Inkomstenbesluit militairen
  Artikelen: 23b, 25
 14. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel: 89
 15. Mandaatbesluit uitvoering defensiespecifieke uitkeringsregelingen 2019
  Artikel: 2
 16. Mandaatbesluit uitvoering defensiespecifieke uitkeringsregelingen 2020
  Artikel: 2
 17. Regeling Afdeling Pensioenen, Sociale Zekerheid en Zorg
  Bijlage: 1
  Artikel: 1
 18. Remigratiewet
  Artikelen: 2b, 6f
 19. Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie
  Artikelen: 1, 4, 7, 18
 20. Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst
  Artikel: 1
 21. Uitkeringswet gewezen militairen
  Artikelen: 1, 7, 10, 11
 22. Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering 2005 en 2006 en wijziging besluiten in het kader van arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie, periode 1 januari 2004 - 28 februari 2007
  Artikelen: 1, 2, 3
 23. Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering, enz. (Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie)
  Artikel: I
 24. Veteranenbesluit
  Artikel: 12
 25. Veteranenwet
  Artikel: 6
 26. Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel
  Artikel: 1
 27. Werkloosheidswet
  Artikel: 6
 28. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
  Artikel: 2
 29. Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
  Artikelen: 28, 84
 30. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikel: 1
 31. Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
  Artikel: 1
 32. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie over de periode 1 maart 2009 tot en met 28 februari 2010 en vaststelling eenmalige uitkering 2009)
  Artikel: 1
 33. Wijzigingsbesluit Besluit personenchauffeurs defensie, enz. (uitvoeringsovereenkomst sector Defensie als gevolg van bovensectorale loonruimteovereenkomst 2015–2016)
  Artikel: 1

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2020

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 07-12-2006 Stb. 2006, 706 30655 18-12-2006 Stb. 2006, 707
Nieuwe-regeling 13-12-2000 Stb. 2001, 37 26686 13-12-2000 Stb. 2001, 37
Naar boven