Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de dienst voor reiniging, ontsmetting, [...] en bedrijfswerkplaatsen van de gemeente Rotterdam 2000

[Regeling vervallen per 04-07-2003.]
Geldend van 26-12-2000 t/m 03-07-2003

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de dienst voor reiniging, ontsmetting, transport en bedrijfswerkplaatsen van de gemeente Rotterdam 2000

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de betrokken Ministers;

Gelezen het verzoek van de algemeen directeur van de Dienst voor Reiniging, Ontsmetting, Transport en Bedrijfswerkplaatsen van de gemeente Rotterdam;

Gelet op: artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten; artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993; artikel 142, eerste lid, onder b en c, en het derde lid, van het Wetboek van Strafvordering; het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-07-2003]

In dit besluit wordt verstaan onder de buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 04-07-2003]

De personen, werkzaam als medewerker van de afdeling reinigingspolitie van de Dienst voor Reiniging, Ontsmetting, Transport en Bedrijfswerkplaatsen van de gemeente Rotterdam, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 04-07-2003]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van de gemeente Rotterdam.

Artikel 4

[Vervallen per 04-07-2003]

 • 1 Het College van procureurs-generaal is bevoegd tot de beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 30 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 04-07-2003]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het arrondissementsparket te Rotterdam.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het politiekorps Rotterdam-Rijnmond.

Artikel 6

[Vervallen per 04-07-2003]

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd bij de opsporing van de in artikel 3, eerste lid, genoemde strafbare feiten gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 8, eerste en derde lid, van de Politiewet 1993. Hij gedraagt zich overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 7

[Vervallen per 04-07-2003]

 • 1 De directeur van de Dienst voor Reiniging, Ontsmetting, Transport en Bedrijfswerkplaatsen van de gemeente Rotterdam brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, directie Bestuurszaken, afd. IBB/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 04-07-2003]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de dienst voor reiniging, ontsmetting, transport en bedrijfsplaatsen van de gemeente Rotterdam 1995 d.d. 18 december 1995, kenmerk 95/0595/DR, wordt ingetrokken.

Artikel 9

[Vervallen per 04-07-2003]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging, de legitimatiebewijzen buitengewoon opsporingsambtenaar en de overige benoemingsbescheiden, welke zijn uitgevaardigd op het in artikel 8 van dit besluit omschreven besluit, zijn van kracht tot aan de in die akten, legitimatiebewijzen en overige benoemingsbescheiden vermelde geldigheidsdatum.

Artikel 10

[Vervallen per 04-07-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 26 december 2000 en vervalt op 26 december 2005.

Artikel 11

[Vervallen per 04-07-2003]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de dienst voor reiniging, ontsmetting, transport en bedrijfswerkplaatsen van de gemeente Rotterdam 2000.

Dit besluit zal in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

Den Haag, 13 december 2000

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
het

hoofd van de afdeling Individuele Beleidsbeslissingen

, wnd.,

H. Gerritse

Terug naar begin van de pagina