Mandaatbesluit Centrum Maatwerk Administraties BV

[Regeling vervallen per 04-05-2004.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 03-05-2004

Mandaatbesluit Centrum Maatwerk Administraties BV

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de Overeenkomst tot uitvoering van de Algemene Pensioenwet e.a alsmede de opbouwadministratie;

Besluit:

Artikel 1. (Besluiten)

[Vervallen per 04-05-2004]

 • 1 De statutair directeuren van het Centrum Maatwerk Administraties BV, hierna te noemen CMA, zijn ieder voor zich bevoegd om namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluiten te nemen ter uitvoering van de pensioenvoorziening in de hieronder genoemde regelingen:

  • a. de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers;

  • b. de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement;

  • c. de Wet Nationale ombudsman;

  • d. de Rijkswet van 20 december 1989, houdende regeling van pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en van Aruba (Stb.1990,15);

  • e. de Pensioenvervangende gratificaties, overeenkomstig de pensioenaanspraken van het overheidspersoneel;

  • f. de Surinaamse Pensioenverordening 1932 (Gouvernementsblad 1933, 46);

  • g. de Gratificatie ter vervanging van pensioen, toegekend krachtens de Pensioenwet voor de landmacht;

  • h. de Aanvullende pensioenvoorziening op basis van het pensioenreglement van de Stichting ABP.

 • 2 De bevoegdheid om besluiten te nemen ter uitvoering van de genoemde regelingen omvat het toekennen, weigeren, intrekken terug- of invorderen, alsmede het ambtshalve herzien, wijzigen of herstellen van uitkeringen.

 • 3 Bij het terug- of invorderen van uitkeringen wordt het binnen de Stichting Pensioenfonds ABP gehanteerde beleid overeenkomstig toegepast.

 • 4 De statutair directeuren kunnen ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid ondermandaat verlenen aan onder hen ressorterende functionarissen.

Artikel 2. (Bezwaar)

[Vervallen per 04-05-2004]

 • 1 De statutair directeuren van CMA zijn ieder voor zich bevoegd om namens de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in artikel 1, met dien verstande dat de statutair directeur die een besluit als bedoeld in artikel 1 heeft genomen niet ook de beslissing op het daartegen gerichte bezwaarschrift mag nemen.

 • 2 De bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid omvat tevens de bevoegdheid om een hoorprocedure in te richten conform de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3 De statutair directeuren van CMA informeren de directie Arbeidszaken Overheid over bezwaarschriften waarin de rechtsgeldigheid van de toegepaste regeling of van onderdelen daarvan ter discussie wordt gesteld.

Artikel 3. (Beroep)

[Vervallen per 04-05-2004]

 • 1 De statutair directeuren van CMA zijn ieder voor zich bevoegd om namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in rechte op te treden indien tegen een besluit als bedoeld in artikel 2 beroep wordt ingesteld.

 • 2 De statutair directeuren kunnen ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid ondermandaat verlenen aan onder hen ressorterende functionarissen.

 • 3 Het derde lid van artikel 2 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van beroepschriften en rechterlijke uitspraken.

Artikel 4. (Hoger beroep en cassatie)

[Vervallen per 04-05-2004]

 • 1 De statutair directeuren van CMA zijn ieder voor zich bevoegd om namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en na overleg met de directie Arbeidszaken Overheid van het Ministerie hoger beroep of cassatie in te stellen tegen rechterlijke uitspraken met betrekking tot de in artikel 2 bedoelde besluiten. Op de verdere behandeling van het hoger beroep of cassatie is artikel 3 van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Het derde lid van artikel 2 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van uitspraken in hoger beroep of cassatie.

Artikel 5

[Vervallen per 04-05-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Centrum Maatwerk Administraties BV.

Artikel 6

[Vervallen per 04-05-2004]

Dit besluit wordt in de Nederlandse Staatscourant gepubliceerd en treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
de

directeur Arbeidszaken Overheid

,

T.W. Langejan

Terug naar begin van de pagina