Regeling houdende instemming met de tarieven Destructiewet voor het jaar 2000

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 16-12-2000 t/m 23-01-2004

Regeling houdende instemming met de tarieven Destructiewet voor het jaar 2000

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 21, vierde lid, van de Destructiewet,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Met het door de ondernemers voor het jaar 2000 voorgestelde tarief,

  • a. voor hoog-risico-materiaal als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de Destructiewet, wordt ingestemd;

  • b. voor gespecificeerd hoog-risico-materiaal bestaande uit kadavers, wordt ingestemd voor zover het tarief niet hoger is dan f 23,25 exclusief BTW (f 27,32 inclusief BTW) per stop, ongeacht het aantal opgehaalde dieren;

  • c. voor ander gespecificeerd hoog-risico-materiaal dan bedoeld onder b, wordt ingestemd.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina