Wijzigingswet Ziekenfondswet, enz. (Instelling College van toezicht op de zorgverzekeringen)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 31-08-2001 t/m 31-12-2005

Wet van 13 december 2000 tot wijziging van de Ziekenfondswet en enige andere wetten in verband met de instelling van een onafhankelijk College van toezicht op de zorgverzekeringen (Instelling College van toezicht op de zorgverzekeringen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het toezicht op de uitvoering van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten op te dragen aan een onafhankelijk College van toezicht op de zorgverzekeringen en tevens het toezicht op de uitvoering van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te moderniseren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk II. Wijziging van andere wetten

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel V

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Algemene bijstandswet, Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel VI

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Algemene bijstandswet, Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Hoofdstuk III. Overgangsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel X

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit artikel zijn de personeelsleden van het College voor zorgverzekeringen, van wie naam en functie zijn vermeld op een door het College voor zorgverzekeringen in overeenstemming met de Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie vastgestelde lijst, van rechtswege ontslagen en in dienst van het College van toezicht op de zorgverzekeringen.

  • 2 De overgang van de in het eerste lid bedoelde personeelsleden vindt plaats met een rechtspositie die als geheel ten minste gelijkwaardig is aan die welke voorheen gold bij het College voor zorgverzekeringen.

Artikel XI

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Alle zaken, rechten en verplichtingen van het College voor zorgverzekeringen die samenhangen met de vervulling van de taken, bedoeld in artikel 1u van de Ziekenfondswet, worden binnen een maand na de inwerkingtreding van dit artikel door het College voor zorgverzekeringen in overeenstemming met de Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie opgenomen op een lijst. De lijst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan Onze Minister. Alle op de door Onze Minister goedgekeurde lijst opgenomen zaken, rechten en verplichtingen van het College voor zorgverzekeringen gaan met ingang van de datum van inwerkingtreding van artikel I van deze wet onder algemene titel over op het College van toezicht op de zorgverzekeringen. Door het College van toezicht op de zorgverzekeringen worden belanghebbenden op de hoogte gesteld van de overgang van zaken, rechten en verplichtingen.

  • 2 Ter zake van de overgang van vermogensbestanddelen, bedoeld in het eerste lid, blijft heffing van overdrachtsbelasting achterwege.

Artikel XII

[Vervallen per 01-01-2006]

Rechtsgedingen die zijn ingesteld door of tegen het College voor zorgverzekeringen en die samenhangen met de vervulling van de taken, bedoeld in artikel 1u van de Ziekenfondswet, worden met ingang van de inwerkingtreding van deze wet voortgezet door of tegen het College van toezicht op de zorgverzekeringen.

Artikel XIII

[Vervallen per 01-01-2006]

Archiefbescheiden berustend bij de Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie van het College voor zorgverzekeringen gaan met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet over naar het College van toezicht op de zorgverzekeringen, voor zover zij niet overeenkomstig de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

Artikel XIV

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 De vaststelling door het College van toezicht op de zorgverzekeringen van een bestuursreglement als bedoeld in artikel 1c, onderscheidenlijk een werkprogramma als bedoeld in artikel 1e en een begroting als bedoeld in artikel 1f van de Ziekenfondswet, vindt plaats zo spoedig mogelijk onderscheidenlijk vindt voor het eerst plaats ten aanzien van het kalenderjaar na dat waarin deze wet in het Staatsblad is geplaatst.

  • 2 Tot het tijdstip waarop Onze Minister het bestuursreglement goedkeurt gelden voor het College van toezicht op de zorgverzekeringen de door het College voor zorgverzekeringen in het bestuursreglement gestelde regels ten aanzien van de Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie.

Artikel XV

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Voor zover de artikelen X tot en met XII daarin niet voorzien, stelt Onze Minister regels met betrekking tot de gevolgen van de inwerkingtreding van deze wet. Van het vaststellen van deze regels wordt kennis gegeven aan de beide kamers der Staten-Generaal.

  • 2 De regels, bedoeld in het eerste lid, gelden tot en met 31 december van het kalenderjaar na dat waarin zij in werking zijn getreden. Indien voor dat tijdstip een voorstel van wet tot regeling van de betrokken onderwerpen bij de Staten-Generaal is ingediend, vervalt de regeling op het tijdstip waarop een van de beide kamers der Staten-Generaal besluit het wetsvoorstel niet aan te nemen of op het tijdstip waarop het wetsvoorstel kracht van wet krijgt.

Hoofdstuk IV. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel XVII

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan zijn.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 13 december 2000

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven zestiende januari 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina