Regeling Octrooigemachtigden-examen 2001

[Regeling vervallen per 01-09-2004.]
Geldend van 01-03-2001 t/m 31-08-2004

Regeling Octrooigemachtigden-examen 2001

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 4, eerste en vijfde lid, en op artikel 4a, eerste en vijfde lid, van het Octrooigemachtigden-reglement,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2004]

Met ingang van 1 januari 2001 worden tot lid van de examencommissie, die in het jaar 2001 het examen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, en de proeve van bekwaamheid, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van het Octrooigemachtigden-reglement afneemt, benoemd:

 • de heer mr. J.L. Driessen, tevens voorzitter, lid van de Octrooiraad;

 • de heer mr. J. de Bruijn, tevens plaatsvervangend voorzitter, buitengewoon lid van de Octrooiraad;

 • de heer mr. E.A. Arkenbout, raadadviseur Ministerie van Justitie;

 • de heer drs. F. Barendregt, octrooigemachtigde te Rijswijk;

 • de heer ir. H.F.M. Beckers, octrooigemachtigde te Eindhoven;

 • de heer ir. L.Th.M. Crouzen, lid van de Octrooiraad;

 • de heer mr. ir. R.A. Grootoonk, lid van de Octrooiraad;

 • mevrouw drs. H.L.P. Joppe, octrooigemachtigde te Vlaardingen;

 • prof. mr. ir. A.A.A. Louët Feisser, octrooigemachtigde te Amsterdam en hoogleraar `Bescherming technische kennis en octrooibeleid' Technische Universiteit Twente;

 • prof. mr. M.M. Mendel, hoogleraar handelsrecht Universiteit Leiden;

 • prof. mr. A.L. Mohr, hoogleraar ondernemingsrecht Universiteit van Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof te Amsterdam;

 • de heer ir. G. Oostrom, ondervoorzitter Octrooiraad;

 • mevrouw mr. Y.G. Prins-Blei Weissmann, auteur;

 • de heer ir. Th.A.H.J. Smulders, octrooigemachtigde te 's-Gravenhage;

 • de heer mr. ir. J.H.F. de Vries, octrooigemachtigde te Amsterdam.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2004]

Met ingang van 1 januari 2001 wordt als secretaris van de examencommissie benoemd de heer mr. dr. ir. M.W.D. van der Burg, technisch adviseur Bureau voor de Industriële Eigendom.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2004]

In de periode maart tot en met mei 2001 en in de periode september tot en met oktober 2001 zullen op nader door de voorzitter van de examencommissie aan te wijzen data het examen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Octrooigemachtigden-reglement, en de proeve van bekwaamheid, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van het Octrooigemachtigden-reglement, worden afgenomen in het gebouw waar de Octrooiraad is gevestigd, Patentlaan 2 te Rijswijk, of een nader door de voorzitter van de examencommissie aan te wijzen locatie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2004]

In de periode maart tot en met mei 2001 zullen het examen en de proeve van bekwaamheid, bedoeld in artikel 3, zowel schriftelijk als mondeling worden afgenomen, in de periode september tot en met oktober 2001 uitsluitend mondeling.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2004]

Voor deelname aan het examen en de proeve van bekwaamheid, bedoeld in artikel 3, dient de kandidaat zich voor 1 maart 2001 respectievelijk voor 1 augustus 2001 schriftelijk aan te melden bij de voorzitter van de examencommissie, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk. Voor zover van toepassing, dient de kandidaat daarbij aan te geven in welke gedeelten van de examenstof hij geëxamineerd wil worden.

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2004]

Voor deelname aan het examen en de proeve van bekwaamheid, bedoeld in artikel 3, is een bedrag verschuldigd van f 350,- aan het Bureau voor de Industriële Eigendom. Bij de aanmelding, bedoeld in artikel 5, moet een bewijs worden overgelegd dat het bedrag van f 350,- is gestort bij de kassier van de Octrooiraad of is overgeschreven op rekeningnummer 19.23.24.179 (Rabobank) ten name van Bureau voor de Industriële Eigendom (Octrooiraad) te Rijswijk.

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2004]

Kandidaten die door een vorige examencommissie tot deelname aan een examen zijn toegelaten, kunnen deelnemen aan het in 2001 te houden examen.

Deze beschikking zal in het Bijblad bij de Industriële Eigendom worden geplaatst en zal in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de Octrooiraad. Van de plaatsing in genoemd publicatieblad wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 13 december 2000

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

G. Ybema

Terug naar begin van de pagina