Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000

[Regeling vervallen per 01-01-2023.]
Geraadpleegd op 25-09-2023.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor het behandelen van een aanvraag om verlening van vergunningen als bedoeld in artikel 4 van de Wet personenvervoer 2000, is een vergoeding verschuldigd als opgenomen in onderstaande tabel:

Vergunning

Communautaire vergunning

€ 466,–

Taxivervoer

€ 225,–

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor het behandelen van een aanvraag om wijziging van vergunningen als bedoeld in artikel 4 van de Wet personenvervoer 2000, is een vergoeding verschuldigd als opgenomen in onderstaande tabel:

Wijzigen vergunning

Communautaire vergunning

€ 225,–

Taxivervoer

€ 225,–

Taxivervoer en communautaire vergunning, beperkt tot de gegevens bedoeld in artikel 14, eerste of tweede lid, of artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit personenvervoer 2000

€ 63,–

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor het behandelen van een aanvraag om verlening van documenten die samenhangen met de eis van vakbekwaamheid, is een vergoeding verschuldigd als opgenomen in onderstaande tabel:

Document

Erkenning van EU-beroepskwalificaties taxivervoer

€ 356,–

Ontheffing vakbekwaamheid taxivervoer

€ 356,–

Ontheffing vakbekwaamheid openbaar vervoer en besloten busvervoer

€ 366,–

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor het behandelen van een aanvraag om verlening of wijziging van documenten ten behoeve van het verrichten van internationaal vervoer per bus en auto als bedoeld in hoofdstuk 8 van het Besluit personenvervoer 2000, is een vergoeding verschuldigd als opgenomen in onderstaande tabel:

Document

Verlening van een communautaire vergunning

€ 466,–

Gewaarmerkt afschrift van een communautaire vergunning

€ 63,–

Verlening van een vergunning geregeld vervoer

€ 466,–

Wijziging van een vergunning geregeld vervoer

€ 466,–

Wijziging van de naam van de onderaannemer, bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad, van 21 oktober 2009 of van de gegevens bedoeld in artikel 8, derde lid, van Verordening (EEG) nr. 684/92 of in artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit personenvervoer 2000 in de vergunning geregeld vervoer

€ 233,–

Vergunningsbewijs geregeld vervoer

€ 63,–

Vergunning pendelvervoer

€ 466,–

Reisbladen

€ 62,–

Transitovergunning

€ 1.094,-

Attest eigen vervoer binnen de EU

€ 63,–

Vergunning ongeregeld vervoer met bussen

€ 123,–

Instemming EU vergunning geregeld vervoer

€ 0,–

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor het behandelen van een aanvraag om verlening van een vergunningbewijs als bedoeld in artikel 17 van het Besluit personenvervoer 2000, is een vergoeding verschuldigd als opgenomen in onderstaande tabel:

Vergunningbewijs

Gewaarmerkt afschrift van een communautaire vergunning

€ 63,–

Taxivervoer

€ 50,–

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

In afwijking van artikel 1 is voor de behandeling van de aanvraag om verlening van een vergunning als bedoeld in de artikelen VII van de wet van 9 december 1999 tot wijziging van de Wet personenvervoer voor het taxivervoer (deregulering taxivervoer) (Stb. 535), en 125 van het Besluit personenvervoer 2000, dan wel artikel 112, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000:

  • a. geen vergoeding verschuldigd, dan wel,

  • b. indien uit die aanvraag blijkt dat tegelijkertijd om een wijziging als bedoeld in artikel 2 wordt verzocht, een vergoeding verschuldigd als bedoeld in dat artikel.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Naar boven