Regeling reservevorming wachtgeldfondsen 2001

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 21-09-2004

Regeling reservevorming wachtgeldfondsen 2001

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op artikel 72 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 22-09-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. jaar:

kalenderjaar;

b. de verzekerde loonsom:

het totaalbedrag van het loon, bedoeld in artikel 84 van de Werkloosheidswet, waarover het Landelijk instituut sociale verzekeringen in een jaar ten gunste van een wachtgeldfonds de aldaar bedoelde premies ontvangt, met uitzondering van de uitkeringen en het loon waarop artikel 85, derde lid, van de Werkloosheidswet van toepassing is;

c. de ziekengeldlasten:

de uitkeringen die op grond van artikel 90, eerste lid, onderdeel c, van de Werkloosheidswet ten laste van een wachtgeldfonds komen alsmede de uitvoeringskosten met betrekking tot die uitkeringen en de op grond van enige wet over die uitkeringen door het Landelijk instituut sociale verzekeringen verschuldigde premies die niet op die uitkeringen in mindering kunnen worden gebracht;

d. de werkloosheidslasten:

hetgeen op grond van artikel 90, eerste lid, van de Werkloosheidswet ten laste van het wachtgeldfonds komt, met uitzondering van de ziekengeldlasten en hetgeen op grond van artikel 90, vierde lid, van de Werkloosheidswet ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds wordt gebracht;

e. het lastenpercentage van de werkloosheidslasten:

het percentage van de verzekerde loonsom in een jaar waarin de werkloosheidslasten van dat jaar tot uitdrukking komen;

f. de wijziging van het lastenpercentage van de werkloosheidslasten in een jaar:

het verschil tussen het lastenpercentage van de werkloosheidslasten in een jaar en dat lastenpercentage in het daaraan voorafgaande jaar.

Artikel 2. De reserves voor de wachtgeldfondsen

[Vervallen per 22-09-2004]

  • 1 De in artikel 79 van de Werkloosheidswet bedoelde reserves voor de wachtgeldfondsen worden alle onderscheiden in een reserve voor de werkloosheidslasten, een reserve voor de ziekengeldlasten en een liquiditeitsreserve.

  • 2 De reserve voor de ziekengeldlasten heeft aan het einde van elk jaar een omvang van 10% van het gemiddelde van die lasten in dat jaar en de twee daaraan voorafgaande jaren.

  • 3 De liquiditeitsreserve komt overeen met het bedrag dat aan het einde van elk jaar aanwezig dient te zijn, om in het volgende jaar gemiddeld geen gebruik te maken van de kredietfaciliteiten, bedoeld in artikel 68, vierde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

  • 4 Het Landelijk instituut sociale verzekeringen wijst, met inachtneming van het vijfde lid, de wachtgeldfondsen aan waarvoor een reserve voor de werkloosheidslasten wordt gevormd en instandgehouden.

  • 5 Een reserve voor de werkloosheidslasten wordt niet gevormd of instandgehouden indien in het tweede jaar, voorafgaande aan het jaar waarin de reserve zou worden gevormd of instandgehouden, of in de 14 aan dat tweede jaar voorafgaande jaren, het lastenpercentage van de werkloosheidslasten niet ten minste éénmaal een wijziging van minimaal de drempelwaarde heeft gekend.

  • 6 De reserve voor de werkloosheidslasten heeft aan het einde van elk jaar een omvang van ten hoogste 2,5 maal de verzekerde loonsom in dat jaar maal het verschil tussen de grootste wijziging van het lastenpercentage van de werkloosheidslasten, bedoeld in het vijfde lid, en de voor het jaar van die wijziging geldende drempelwaarde.

  • 7 De drempelwaarde bedraagt voor de jaren tot 1996 0,2 procentpunt en voor de jaren daarna 0,4 procentpunt.

  • 8 Bij de toepassing van het vijfde en zesde lid worden de lastenpercentages die betrekking hebben op het jaar 1998 herberekend met een correctiefactor, die door het Landelijk instituut sociale verzekeringen per sector is vastgesteld.

  • 9 Voor de toepassing van het tweede en derde lid wordt de wijziging van het lastenpercentage van de werkloosheidslasten in 1996 op nihil gesteld.

Artikel 3. Intrekking regeling reservevorming wachtgeldfondsen

[Vervallen per 22-09-2004]

De Regeling reservevorming wachtgeldfondsen wordt ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling reservevorming wachtgeldfondsen 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

`s-Gravenhage, 12 december 2000

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina