Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie, enz. (tijdelijke ouderenregeling)

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-04-2010 t/m 31-12-2012

Besluit van 11 december 2000 tot wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie, het Besluit bezoldiging politie en het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 in verband met de tijdelijke ouderenregeling

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 augustus 2000, nr. EA2000/U72039, directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid;

Gelet op artikel 50, eerste lid, en 53d, eerste lid, van de Politiewet 1993, artikel 9, zesde lid, eerste en tweede volzin, van de LSOP-wet en artikel 125, eerste lid, onderdeel i, van de Ambtenarenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 19 oktober 2000, nr. W.04.00.0398/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 december 2000, nr. EA2000/U97313, directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel V

[Vervallen per 01-01-2013]

Voorafgaande aan de instelling van de commissie, bedoeld in artikel 13c, vierde en vijfde lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie, wordt de adviesaanvraag voorgelegd aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die het voor behandeling voorlegt aan een ad hoc commissie met paritaire samenstelling.

Artikel VI

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 maart 1999.

  • 2 Met ingang van 1 april 2010 vervallen de artikelen I tot en met III van dit besluit.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 december 2000

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

Uitgegeven de eenentwintigste december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina