Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2001

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 21-09-2004

Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2001

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, artikel IV, zesde lid, van de wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957), en artikel 9, jo. artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies,

Besluit:

Artikel 1. Verhoging basiskinderbijslagbedrag

[Vervallen per 22-09-2004]

Het basiskinderbijslagbedrag, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, wordt verhoogd tot f 514,44.

Artikel 2. Verhoging rangordebedragen

[Vervallen per 22-09-2004]

De rangordebedragen, bedoeld in artikel 12, vierde lid, onderdeel b, c respectievelijk d, van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957), worden verhoogd tot f 647,75, f 798,67 respectievelijk f 919,62.

Artikel 3. Verhoging tegemoetkoming op grond van TOG

[Vervallen per 22-09-2004]

In artikel 5 van de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, wordt de zinsnede `f 398,96 per kalenderkwartaal' vervangen door: f 406,30 per kalenderkwartaal.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 11 december 2000

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Bijlage

[Vervallen per 22-09-2004]

Kinderbijslagbedragen

voorlaatste prijsindexcijfer

108,5%

laatste prijsindexcijfer

110,5%

index per 01-01-2001

1,84%

Rangordebedragen AKW

[Vervallen per 22-09-2004]

rangorde kind

 

01-07-2000

na index

1

 

505,15

514,44

2,3

 

636,05

647,75

4,5,6,7

 

784,24

798,67

8 of meer

 

903,00

919,62

AKW-bedragen

[Vervallen per 22-09-2004]

I. kinderen die op 1 januari 1995 de 18-jarige leeftijd reeds hadden bereikt

   

100%

 

aantal kinderen

24 jr

 

1

514,44

 

2

581,10

 

3

603,31

 

4

652,15

 

5

681,46

 

6

700,99

 

7

714,95

 

8

740,53

 

9

760,43

 

10

776,35

II. kinderen geboren voor 1 januari 1995 die na 1 oktober 1994 6, 12 of 18 jaar zijn geworden

 

85%

100%

aantal kinderen

6-11 jr

18-24 jr

12-17 jr

1

437,27

514,44

2

493,94

581,10

3

512,81

603,31

4

554,33

652,15

5

579,24

681,46

6

595,84

700,99

7

607,71

714,95

8

629,45

740,53

9

646,37

760,43

10

659,90

776,35

III. kinderen geboren op of na 1 januari 1995

aantal kinderen

70%

0 t/m 5 jr

85%

6 t/m 11 jr

100%

12 t/m 18 jr

       

1

360,11

437,27

514,44

2

360,11

437,27

514,44

etc.

     

TOG-bedrag

[Vervallen per 22-09-2004]

01-07-2000

01-01-2001

   

398,96

406,30

Afronding

[Vervallen per 22-09-2004]

Met ingang van het eerste kwartaal 2001 zullen de betalingen van het totaalbedrag aan kinderbijslag per gezin niet langer op hele guldens worden afgerond.

Terug naar begin van de pagina