Subsidieregeling kwaliteit arbeidsverhoudingen

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geraadpleegd op 15-06-2024.
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2012

Subsidieregeling kwaliteit arbeidsverhoudingen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet SZW-subsidies,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. ministerie:

het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

c. Directeur Arbeidsverhoudingen:

de Directeur Arbeidsverhoudingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De minister kan subsidie verstrekken voor een project ter verbetering van de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen. De subsidie wordt slechts verstrekt voor een project dat voldoet aan de in het tweede lid geformuleerde eisen en aan één of meer van de volgende inhoudelijke criteria:

  • a. het project levert een bijdrage aan de maatschappelijke belangstelling voor en de inhoudelijke discussie over arbeidsverhoudingen;

  • b. het project levert een bijdrage aan constructieve verhoudingen tussen werkgevers en werknemers;

  • c. het project levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en beleidsimplementatie, inclusief de presentatie van het beleid, ten aanzien van concrete doelstellingen van het ministerie op het terrein van arbeidsverhoudingen.

 • 2 Het project kan naar het oordeel van de Minister bijdragen aan het realiseren van daadwerkelijke verandering in de arbeidsverhoudingen. Het project heeft een looptijd van maximaal één jaar.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Indien het project onderzoek bevat dient dit

 • a. te voldoen aan eisen voor wetenschappelijk onderzoek, dit ter beoordeling van de minister, en

 • b. geen overlap te vertonen met reeds uitgevoerd onderzoek, met lopend onderzoek en met voorgenomen onderzoek.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Elke natuurlijke persoon en rechtspersoon die onafhankelijk is van het ministerie kan subsidie aanvragen.

 • 2 De subsidieaanvraag wordt schriftelijk gericht aan de Directeur Arbeidsverhoudingen, die de subsidie namens de minister verleent.

 • 3 De subsidie bedraagt 50% van de geraamde kosten van het project zoals die blijken uit de door de minister goedgekeurde begroting, tot een maximum van € 50.000,–. De minister kan rekening houdend met de voor de subsidieontvanger bestaande mogelijkheden om de kosten van het project te financieren, onder opgave van zijn redenen, besluiten om een ander percentage of een ander maximum aan subsidie te verlenen. Voor het jaar 2010 bedraagt het subsidieplafond € 306.000,–. Voor het jaar 2011 bedraagt het subsidieplafond € 300.000,–. Voor het jaar 2012 bedraagt het subsidieplafond € 300.000,–

 • 4 De minister stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor projecten ter verbetering van de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen. Het subsidieplafond wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

 • 5 Voor het bepalen van het bereiken van het subsidieplafond worden aanvragen in volgorde van de datum van binnenkomst behandeld, waarbij alleen volledige aanvragen in behandeling worden genomen. Van een volledige aanvraag is sprake, indien wordt voldaan aan de artikelen 2 en 3.

 • 6 Wanneer een onvolledige aanvraag wordt geretourneerd geldt als datum van binnenkomst de datum van ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 7 Indien toekenning van aanvragen die op dezelfde datum zijn binnengekomen leidt tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt, in afwijking van het vijfde lid, met betrekking tot die aanvragen de volgorde door loting vastgesteld.

Artikel 4a

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

De beschikking tot subsidieverlening vermeldt de datum waarop de subsidiabele activiteiten uiterlijk zijn verricht.

Artikel 4b

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De subsidieontvanger doet onverwijld aan de minister schriftelijk melding zodra aannemelijk is dat de subsidiabele activiteiten niet of niet geheel vóór de datum, bedoeld in artikel 4a, zullen worden verricht of dat vóór die datum niet of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Artikel 4c

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Uiterlijk 13 weken na de datum, bedoeld in artikel 4a, dient de subsidieontvanger een schriftelijke aanvraag tot vaststelling in.

 • 2 In zijn aanvraag tot subsidievaststelling toont de subsidieontvanger op de in de beschikking tot subsidieverlening aangegeven wijze aan dat de subsidiabele activiteiten zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Artikel 4d

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

De beschikking tot subsidievaststelling wordt gegeven binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling.

Artikel 4e

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

 • 2 De minister kan in de beschikking tot subsidieverlening afwijken van de artikelen 4c en 4d en de datum vermelden waarop de subsidie uiterlijk ambtshalve wordt vastgesteld.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

De subsidieontvanger gaat akkoord met de begeleiding door een contactambtenaar van het ministerie, indien deze wordt aangewezen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Resultaten van projecten en onderzoeken moeten openbaar worden gemaakt en eventuele produkten moeten algemeen beschikbaar worden gesteld.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

De regeling houdende regels voor de subsidiëring van projecten ter verbetering van de kwaliteit van arbeidsverhouding van 17 december 1997, nr. AV/A&M/97/1925A, Stcrt. 1997, nr. 249, en de regeling houdende regels voor de subsidiëring van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek door de Federatie Nederlandse Vakbeweging, het Christelijke Nationaal Vakverbond en de Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger personeel van 17 december 1997, nr. AV/A&M/97/1925B, Stcrt. 1997, nr. 249, worden ingetrokken.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling kwaliteit arbeidsverhoudingen.

Deze regeling zal met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 8 december 2000

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W.A. Vermeend

Naar boven