Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag 2000

[Regeling vervallen per 21-12-2005.]
Geldend van 21-12-2000 t/m 20-12-2005

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag 2000

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers die het aangaan,

Gelezen het verzoek van de algemeen directeur van de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag, d.d. 28 april 2000 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Den Haag en de korpschef van de regiopolitie Haaglanden;

Gelet op:

- artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten;

- artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993;

- artikel 142, eerste lid, onder b en c, en het derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

- het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-12-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 21-12-2005]

De personen, werkzaam als inspecteur openbare ruimte en als boswachter bij de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 21-12-2005]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van de gemeente Den Haag, alsmede voor die gebieden in de gemeenten Wassenaar en Rijswijk welke daartoe door de twee laatstgenoemde gemeenten zijn aangewezen.

Artikel 4

[Vervallen per 21-12-2005]

 • 1 Het College van procureurs-generaal is bevoegd tot beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 45 personen als beëdigd buitengewoon opsporingsambtenaar werkzaam zijn.

Artikel 5

[Vervallen per 21-12-2005]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Den Haag.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Haaglanden.

Artikel 6

[Vervallen per 21-12-2005]

 • 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2, werkzaam in de functie van boswachter, kan gedurende de uitoefening van zijn taak uitgerust zijn met handboeien van een door de minister van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties goedgekeurd merk en type.

Artikel 7

[Vervallen per 21-12-2005]

 • 1 De directeur van de Dienst Stadsbeheer brengt jaarlijks voor 1 april over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, directie Bestuurszaken, afd. IBB/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 21-12-2005]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag, d.d. 18 december 1995, kenmerk 95/0594/DR, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 18 september 1998, kenmerk 98/0259/HG, wordt ingetrokken.

Artikel 9

[Vervallen per 21-12-2005]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging, de legitimatiebewijzen buitengewoon opsporingsambtenaar en de overige benoemingsbescheiden, welke zijn uitgevaardigd op het in artikel 8 van dit besluit omschreven besluit, zijn van kracht tot aan de in die akten, legitimatiebewijzen en overige benoemingsbescheiden vermelde geldigheidsdatum.

Artikel 10

[Vervallen per 21-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 21 december 2000 en vervalt op 21 december 2005.

Artikel 11

[Vervallen per 21-12-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag 2000.

Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant en in het Algemene Politieblad geplaatst.

Binnen zes weken na publicatie van dit besluit kan een belanghebbende daartegen een bezwaarschrift indienen bij de Minister van Justitie, directie Bestuurszaken, afdeling IBB/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag. Het bezwaarschrift dient te zijn gemotiveerd.

Den Haag, 8 december 2000

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
het

hoofd van de afdeling Individuele Beleidsbeslissingen

, wnd.,

H. Gerritse

Terug naar begin van de pagina