Besluit instelling Commissie Structuurversterking Veenkoloniën

[Regeling vervallen per 11-06-2004.]
Geldend van 12-12-2000 t/m 10-06-2004

Besluit instelling Commissie Structuurversterking Veenkoloniën

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Na overleg met het bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2004]

Er is een Commissie Structuurversterking Veenkoloniën, verder te noemen: de commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2004]

De commissie heeft tot taak het analyseren van de huidige sociaal-economische situatie van de Drents-Groningse Veenkoloniën, daaronder begrepen het bepalen van de effectiviteit van eerder getroffen maatregelen ten behoeve van het gebied, in het perspectief van verdere beleidsvorming.

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2004]

  • 1 De commissie bestaat uit ten hoogste zes leden, de voorzitter daaronder begrepen.

  • 2 De leden worden benoemd en ontslagen door de Minister in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Economische Zaken, gehoord het bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Artikel 4

[Vervallen per 11-06-2004]

  • 1 De commissie streeft er naar voor 1 april 2001 haar advies schriftelijk uit te brengen aan de Minister, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Staatssecretaris van Economische Zaken en het bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

  • 2 Na het uitbrengen van haar advies is de commissie opgeheven.

Artikel 5

[Vervallen per 11-06-2004]

De archiefbescheiden van de commissie worden na opheffing of, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van de Directie Noord van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 6

[Vervallen per 11-06-2004]

Dit besluit treedt in werking op 12 december 2000 en vervalt één maand na de datum waarop de commissie haar advies heeft uitgebracht.

Artikel 7

[Vervallen per 11-06-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling Commissie Structuurversterking Veenkoloniën.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 december 2000

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina