Vaststelling perioden en subsidieplafonds EET 2001-I

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 15-12-2000 t/m 31-12-2003

Vaststelling perioden en subsidieplafonds EET 2001-I

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 6 en 7, vierde lid, van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Als periode waarin verzoeken om preadvies over voorstellen inzake andere E.E.T.-projecten dan E.E.T.-kiemprojecten moeten worden ingediend, wordt vastgesteld 15 januari 2001 tot en met 12 maart 2001.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Als periode na afloop waarvan de aanvragen op grond van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld 24 april 2001 tot en met 30 juli 2001.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 1 Het subsidieplafond voor het in 2001 verlenen van subsidies op grond van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie voor aanvragen, ontvangen in de in artikel 2 genoemde periode, bedraagt voor E.E.T.-kiemprojecten f 2.500.000,00 en voor andere E.E.T.-projecten dan E.E.T.-kiemprojecten f 47.500.000,00.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 6 december 2000

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina