Wijzigingsbesluit Besluit beheer sociale huursector, enz. (afstemming op de Huursubsidiewet)

[Regeling vervallen per 02-05-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2015.]
Geldend van 20-02-2001 t/m 31-12-2014

Besluit van 5 december 2000, houdende wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector en het Huisvestingsbesluit (afstemming op de Huursubsidiewet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 juni 2000, nr. MJZ 2000068644, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 70c van de Woningwet en artikel 13 van de Huisvestingswet;

De Raad van State gehoord (advies van 4 augustus 2000, W08.00.0241/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 29 november 2000, nr. MJZ2000142023, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Heben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

[Vervallen per 02-05-2015]

  • 2 Aanvragen om een vergunning als bedoeld in artikel 7 van de Huisvestingswet, waarop op het tijdstip van de in het eerste lid bedoelde aanpassing nog niet is beslist, worden behandeld overeenkomstig de verordening, bedoeld in artikel 2 van die wet, zoals deze laatstelijk luidde voor de aanpassing.

Artikel IV

[Vervallen per 02-05-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op die waarop twee maanden zijn verstreken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 december 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. W. Remkes

Uitgegeven de negentiende december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina