Subsidieregeling bedrijfsgezondheidszorg voor het primair onderwijs en het speciaal [...] gedurende de periode januari 2001 tot en met december 2001

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 30-12-2004

Regeling van 4 december 2000 houdende vergoeding voor bedrijfsgezondheidszorg voor scholen voor basisonderwijs, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs, voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, scholen voor speciaal voortgezet onderwijs en scholen voor praktijkonderwijs waarvoor op grond van de ministeriële regeling VO/FB-1998/334201 Uitleg 1998, nr 24, deel II van de Wet op het voortgezet onderwijs nog van toepassing gedurende de periode januari 2001 tot en met december 2001

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op de artikel 4, eerste lid, van de Wet overige OCenW-subsidies;

Overwegende dat het wenselijk is aan scholen voor het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs, het speciaal voortgezet onderwijs en het praktijkonderwijs waarop het declaratiestelsel van toepassing is een subsidie te verlenen voor de bedrijfsgezondheidszorg naast het bedrag dat daarvoor wordt toegekend in het kader van de materiële bekostiging.

Besluit:

Artikel 1. Doel van de regeling

[Vervallen per 31-12-2004]

Het doel van de regeling is het verlenen van een subsidie voor de bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) voor het jaar 2001.

Artikel 2. Subsidievaststelling voor BGZ voor basisscholen

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Dit artikel heeft betrekking op basisscholen, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs.

 • 2 Deze subsidie bestaat voor het jaar 2001 uit een vast bedrag per school van f 815,- en een bedrag van f 0,53 per formatierekeneenheid en wordt voor 7/12 deel in maart 2001 en voor 5/12 deel in september 2001 betaalbaar gesteld.

 • 3 Het aantal formatierekeneenheden bedoeld in het tweede lid wordt vastgesteld op de som van de groepsformatie bedoeld in artikel 5, onderdeel a, van het Formatiebesluit WPO, de toeslag voor kleine scholen bedoeld in artikel 5, onderdeel b, van het Formatiebesluit WPO, het formatieve deel van het de toeslag voor de schoolleiding bedoeld in artikel 13a, tweede lid, van het Formatiebesluit WPO en de formatie voor speciale doeleinden bedoeld in artikel 14 van het formatiebesluit WPO.

 • 4 Voor de vaststelling van het aantal formatierekeneenheden in het derde lid wordt uitgegaan van het door het bevoegd gezag gevalideerde aantal leerlingen per 1 oktober 1999. Het bedrag voor BGZ wordt naar boven afgerond op hele centen.

Artikel 3. Subsidievaststelling voor BGZ voor speciale scholen voor basisonderwijs

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Dit artikel heeft betrekking op speciale scholen voor basisonderwijs, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs.

 • 2 Deze subsidie bestaat voor het jaar 2001 uit een vast bedrag per school van ƒ 815,- en een bedrag van ƒ 0,53 per formatierekeneenheid en wordt voor 7/12 deel in maart 2001 en voor 5/12 deel in september 2001 betaalbaar gesteld.

 • 3 Het aantal formatierekeneenheden bedoeld in het tweede lid wordt vastgesteld aan de hand van het door het bevoegd gezag gevalideerde aantal leerlingen per 1-10-99 (niet zijnde het aantal leerlingen dat op een afdeling is ingeschreven) vermenigvuldigd met 22,6 fre. De uitkomst hiervan wordt rekenkundig afgerond op een geheel aantal fre en vermeerderd met de formatie in fre's voor bestrijding van onderwijsachterstanden, zoals bedoeld in artikel 16d van het formatiebesluit WPO die op basis van het door het bevoegd gezag gevalideerde aantal leerlingen op 1 oktober 1999 voor het schooljaar 2000/2001 is toegekend. Het bedrag voor BGZ wordt naar boven afgerond op hele centen.

Artikel 4. Subsidievaststelling voor BGZ voor scholen en afdelingen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, scholen en afdelingen voor speciaal voortgezet onderwijs, instellingen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor praktijkonderwijs waarop het declaratiestelsel van toepassing is

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Dit artikel heeft betrekking op scholen en afdelingen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, voor speciaal voortgezet onderwijs, instellingen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor praktijkonderwijs waarop het declaratiestelsel van toepassing is.

 • 2 Deze subsidie bestaat voor het jaar 2001 voor scholen uit een vast bedrag per school van f 815,- en een bedrag van ƒ 0,62 per formatierekeneenheid en voor afdelingen uit een bedrag van f 0,62 per formatierekeneenheid en wordt voor 7/12 deel in maart 2001 en voor 5/12 deel in september 2001 betaalbaar gesteld.

 • 3 Het aantal formatierekeneenheden bedoeld in het tweede lid wordt bepaald aan de hand van:

  • a. voor scholen en afdelingen:

   • de in formatierekeneenheden uitgedrukte formatie voor de vervulling van reguliere taken, bedoeld in artikel 3 van het Formatiebesluit WEC, respectievelijk artikel 14 van het Formatiebesluit WVO, voor zover het betreft de formatie voor onderwijsgevend personeel en schoolleiding. De extra formatierekeneenheden die worden toegekend in verband met het hogere verbruik door de schoolleiding, bedoeld in artikel 16, derde, vierde en vijfde lid, van het Formatiebesluit WEC, respectievelijk artikel 25, derde en vierde lid, van het Formatiebesluit WVO en de formatierekeneenheden die worden toegekend in verband met de toepassing van de regeling bevordering arbeidsparticipatie ouderen, bedoeld in artikel 20c van het Formatiebesluit WEC, respectievelijk artikel 31 van het Formatiebesluit WVO, worden niet meegerekend,

   • de in formatierekeneenheden uitgedrukte formatie speciale doeleinden, bedoeld in artikel 21, van het Formatiebesluit WEC, respectievelijk artikel 32 van het Formatiebesluit WVO en ¨. de in formatierekeneenheden uitgedrukte formatie onderwijsondersteunend personeel voor de vervulling van reguliere taken, bedoeld in artikel 3, van het Formatiebesluit WEC, respectievelijk artikel 14 van het Formatiebesluit WVO. De formatierekeneenheden die worden toegekend in verband met de regeling bevordering arbeidsparticipatie ouderen, artikel 20c, van het Formatiebesluit WEC, respectievelijk artikel 31 van het Formatiebesluit WVO, worden niet meegerekend.

  • b. voor instellingen:

   • de formatierekeneenheden berekend aan de hand van artikel 26a van het Formatiebesluit WEC, vermeerderd met de op grond van artikel 117, vijfde lid, van de WEC toegekende formatierekeneenheden.

 • 4 Voor de vaststelling van het aantal formatierekeneenheden in het derde lid wordt uitgegaan van het door het bevoegd gezag gevalideerde aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 1999, dan wel op teldatum 16 januari 2000, voor het schooljaar 2000-2001 wordt toegekend. Het bedrag voor BGZ wordt naar boven afgerond op hele centen.

Artikel 5. Subsidievoorwaarde

[Vervallen per 31-12-2004]

De subsidie wordt aan de school toegekend onder de voorwaarde dat voor de in het geding zijnde periode een BGZ-contract is afgesloten.

Artikel 6. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling bedrijfsgezondheidszorg voor het primair onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs gedurende de periode januari 2001 tot en met december 2001’.

De

staatssecretaris van

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund.

Terug naar begin van de pagina