Tweede subsidieregeling modernisering onderwijsleermethoden en extra ict-vergoeding primair onderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 16-12-2000 t/m 30-12-2004

Tweede subsidieregeling modernisering onderwijsleermethoden en extra ict-vergoeding primair onderwijs

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 4:23, derde lid, onder d, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt onder school verstaan:

 • a. een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs, bekostigd op basis van de Wet op het primair onderwijs.

 • b. een school of instelling voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, bekostigd op basis van de Wet op de expertisecentra.

Artikel 2. Doel van de regeling

[Vervallen per 31-12-2004]

Het doel van de regeling is het verstrekken van subsidie in het jaar 2000 als een bijdrage in de modernisering van de leermethoden voor de Nederlandse taal, rekenen en wiskunde, Engelse taal en de kennisgebieden bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder e van de Wet op het primair onderwijs en artikel 13, eerste lid, onder e van de Wet op de expertisecentra en als een bijdrage in de kosten samenhangend met de invoering van informatie en communicatietechnologie in het onderwijs.

Artikel 3. Subsidiebedrag en betaalbaarstelling

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De subsidie bedraagt voor de in artikel 1 bedoelde scholen f 76,28 per leerling.

 • 2 De subsidie moet worden besteed aan de aanschaf van moderne onderwijsleermethoden en aan computers, software en overige met de invoering van informatie en communicatietechnologie in het onderwijs samenhangende uitgaven.

 • 3 De subsidie wordt verstrekt in het jaar 2000 en betaalbaar gesteld in de maand december.

Artikel 4. Vaststelling subsidie en verantwoording

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De subsidie wordt als bestemmingsbedrag aan het bevoegd gezag van de school verstrekt.

 • 2 Voor de bepaling van het aantal leerlingen zal worden uitgegaan van de door het bevoegd gezag gevalideerde telgegevens op 1 oktober 1999. Dit ongewogen aantal leerlingen wordt voor de bekostiging van de basisscholen verhoogd met 3%, zijnde het instroomcorrectiepercentage voor de opvang van de reguliere groei. Indien de school vanwege een groei van het aantal leerlingen gebruik heeft gemaakt van de groeiregeling zijn de gegevens op de desbetreffende groeitellingen maatgevend: voor de basisscholen is dit de datum 1 maart 2000 en voor het (voortgezet) speciaal onderwijs en de instellingen voor visueel gehandicapten de datum 16 januari 2000.

 • 3 In de aanvraag vaststelling rijksvergoeding (AVR) van het jaar waarin deze aanschaf heeft plaatsgevonden (jaar 2000 en/of 2001), vindt ook de financiële verantwoording plaats. Uit de AVR moet blijken dat de uitgaven van de subsidiegelden rechtmatig hebben plaatsgevonden.

  De vaststelling van de subsidie vindt plaats gelijktijdig met de vaststelling van de AVR.

 • 4 De instellingen voor visueel gehandicapten dienen de financiële verantwoording op te nemen in de jaarrekening.

 • 5 De minister kan de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen indien uit de aanvraag vaststelling rijksvergoeding of uit de jaarrekening blijkt dat deze niet is besteed in overeenstemming met de bepalingen van deze regeling.

Artikel 5. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tweede subsidieregeling modernisering onderwijsleermethoden en extra ict-vergoeding primair onderwijs.

De

staatssecretaris van

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

(drs. K.Y.I.J. Adelmund).

Terug naar begin van de pagina