Wijzigingsbesluit Besluit administratieve verplichtingen waterschapsbelastingen en Rijksreglement ontgrondingen

Geldend van 15-12-2000 t/m heden

Besluit van 30 november 2000 tot wijziging van het Besluit administratieve verplichtingen waterschapsbelastingen en van het Rijksreglement ontgrondingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 22 december 1999, nr. HKW/AKO/1999/12861, Hoofdkantoor van de Waterstaat, Stafdienst Bestuurlijk Juridische Zaken;

Gelet op artikel 126a, eerste lid, van de Waterschapswet en artikel 6 van de Ontgrondingenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 25 februari 2000, nr. W09.99.0639);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 28 november 2000, nr. CDJZ/WVW/1319, Centrale directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt de uitoefening door of namens het dagelijks bestuur van het waterschap van de in het Besluit administratieve verplichtingen waterschapsbelastingen opgenomen bevoegdheden, die voor dat tijdstip heeft plaatsgevonden:

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 november 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J. M. de Vries

Uitgegeven de veertiende december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina