Instellingsbesluit Stuurgroep innovatiegerichte onderzoekprogramma's 2000

[Regeling vervallen per 24-07-2008.]
Geldend van 01-12-2000 t/m 23-07-2008

Instellingsbesluit Stuurgroep innovatiegerichte onderzoekprogramma's 2000

De Minister van Economische Zaken;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-07-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de stuurgroep:

de Stuurgroep innovatiegerichte onderzoekprogramma's;

b. een IOP:

een innovatiegericht onderzoekprogramma, bestaande uit een geheel van activiteiten die worden gestart na vaststelling door de stuurgroep van een meerjarenplan als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel e;

c. de minister:

de Minister van Economische Zaken.

Artikel 2

[Vervallen per 24-07-2008]

Er is een Stuurgroep innovatiegerichte onderzoekprogramma's.

Artikel 3

[Vervallen per 24-07-2008]

 • 1 De stuurgroep heeft tot taak:

  • a. de behoefte aan IOP's bij het bedrijfsleven te inventariseren, al dan niet op basis van door de stuurgroep zelf aangedragen ideeën;

  • b. op basis van de in onderdeel a bedoelde inventarisaties in overleg met onderzoeksorganisaties, onderzoekers en potentiële gebruikers van de onderzoeksresultaten na te gaan welke terreinen voor een IOP in aanmerking komen;

  • c. de terreinen te selecteren waarop een IOP wordt gestart;

  • d. zo nodig programmavoorbereidingscommissies in te stellen;

  • e. de door programmavoorbereidingscommissies opgestelde of op andere wijze tot stand gekomen meerjarenplannen voor IOP's met de bijbehorende begrotingen te beoordelen, af te stemmen met departementale werkzaamheden op aanverwante terreinen en, zo nodig na bijstelling, vast te stellen;

  • f. programmacommissies in te stellen;

  • g. de door de programmacommissies opgestelde jaarwerkplannen voor IOP's met de bijbehorende begrotingen te beoordelen en, zo nodig na bijstelling, vast te stellen;

  • h. indien zij dit nodig oordeelt, op basis van de jaarwerkplannen van programmacommissies te overleggen met onderzoeksorganisaties, onderzoekers en potentiële gebruikers van de onderzoekresultaten over de implementatie of de bijstelling van programmaonderdelen;

  • i. de voortgang van IOP's te bewaken;

  • j. de afzonderlijke IOP's tussentijds te evalueren, waarna zij zo nodig kan besluiten tot stopzetting van een IOP;

  • k. de afzonderlijke IOP's achteraf te evalueren;

  • l. het instrument van de IOP's op gezette tijden te evalueren.

 • 2 Bij de uitvoering van haar taak onderhoudt de stuurgroep de nodige contacten met niet in de stuurgroep vertegenwoordigde, maar wel bij de innovatiebevordering betrokken ministeries.

 • 3 De stuurgroep kan programmavoorbereidingscommissies als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, en programmacommissies als bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, nadere aanwijzingen geven omtrent hun taak.

Artikel 4

[Vervallen per 24-07-2008]

Een programmavoorbereidingscommissie als bedoeld in artikel 3, onderdeel d, heeft tot taak een meerjarenplan voor een IOP met de bijbehorende begroting op te stellen.

Artikel 5

[Vervallen per 24-07-2008]

Een programmacommissie als bedoeld in artikel 3, onderdeel f, heeft tot taak:

 • a. het in overleg met onderzoeksorganisaties, onderzoekers, gebruikers van de onderzoekresultaten en zo nodig met andere programmacommissies uitwerken van een meerjarenplan voor een IOP in concrete onderzoeksprojecten en stimuleringsactiviteiten door middel van:

  • 1. het jaarlijks opstellen van een jaarwerkplan met de bijbehorende begroting;

  • 2. het bevorderen van kennisbescherming en kennisoverdracht op het terrein van het desbetreffende IOP;

  • 3. het algemeen beschikbaar maken van de onderzoekresultaten bij potentiële gebruikers;

 • b. het begeleiden van de in het kader van een IOP uit te voeren werkzaamheden, met name door het bewaken van de uitvoering en de voortgang van de uit de jaarwerkplannen voortvloeiende werkzaamheden;

 • c. het zo nodig doen van voorstellen aan de stuurgroep betreffende aanpassing van een meerjarenplan voor een IOP of een jaarwerkplan aan veranderde omstandigheden;

 • d. gevraagd en ongevraagd adviezen aan de stuurgroep uit te brengen omtrent de stimulering van onderzoek op het terrein van het desbetreffende IOP alsmede omtrent de toepassing van de resultaten van deze onderzoeksactiviteiten.

Artikel 6

[Vervallen per 24-07-2008]

 • 1 De stuurgroep bestaat uit ambtelijke en niet-ambtelijke leden.

 • 2 De ambtelijke leden van de stuurgroep worden aangewezen door de minister die zij in de stuurgroep vertegenwoordigen.

 • 3 De voorzitter wordt aangewezen door de minister.

 • 4 De niet-ambtelijke leden van de stuurgroep worden benoemd en ontslagen door de minister.

 • 5 Ter gelegenheid van de instelling van de stuurgroep worden als ambtelijke leden aangewezen:

  • a. drs. K. Vijlbrief, directeur Algemeen Technologiebeleid van het Ministerie van Economische Zaken, tevens voorzitter;

  • b. drs. J.W.A. van Enst, werkzaam bij de directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

 • 6 Ter gelegenheid van de instelling van de stuurgroep worden als niet-ambtelijke leden benoemd:

  • a. mw. drs. J.A.van den Bandt-Stel;

  • b. prof. ir. L.A.A.M. Coolen;

  • c. prof. dr. ir. P. Dewilde;

  • d. prof. dr. ir. P. Folstar;

  • e. prof. dr. W.M.J. van Gelder;

  • f. prof. dr. J.A. Pals;

  • g. prof. dr. ir. J.H.A. de Smit.

 • 7 De minister voorziet in het secretariaat van de stuurgroep.

 • 8 De minister kan waarnemers aanwijzen, die het recht hebben vergaderingen van de stuurgroep bij te wonen.

Artikel 8

[Vervallen per 24-07-2008]

 • 1 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de stuurgroep geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de stuurgroep opgeborgen in het archief van dat ministerie.

 • 2 De stuurgroep verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

 • 3 De stuurgroep stelt jaarlijks voor 1 april een verslag op van haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar. Op verzoek van de minister, maar ten minste elk vierde jaar, stelt de stuurgroep tevens een evaluatieverslag op, waarin zij aandacht besteedt aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van haar taakvervulling. Het jaarverslag en het evaluatieverslag worden aan de minister toegezonden en algemeen verkrijgbaar gesteld.

Artikel 9

[Vervallen per 24-07-2008]

Dit besluit treedt in werking op 1 december 2000 en vervalt op een door de minister te bepalen tijdstip.

Artikel 10

[Vervallen per 24-07-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Stuurgroep innovatiegerichte onderzoekprogramma's 2000.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 november 2000

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina