Beschikking vaststelling vacatiegelden adviescommissie medische verklaringen voor de luchtvaart

[Regeling vervallen per 10-09-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-06-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-05-2004

Beschikking vaststelling vacatiegelden adviescommissie medische verklaringen voor de luchtvaart

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 1, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 10-09-2004]

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a) adviescommissie:

Adviescommissie, bedoeld in artikel 32, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart;

b) hoorzitting:

het horen door de adviescommissie van een belanghebbende met betrekking tot een medische verklaring, zoals bedoeld in artikel 22 Regeling geneeskundige instanties, geneeskundigen en medische verklaringen voor de luchtvaart.

Artikel 2

[Vervallen per 10-09-2004]

Het vacatiegeld voor de leden van de adviescommissie voor het deelnemen aan een hoorzitting wordt vastgesteld op € 86,22 per dag, waarbij per hoorzitting wordt uitgegaan van één dag in totaal voor de voorbereiding en afhandeling en van één dag voor de hoorzitting zelf.

Artikel 3

[Vervallen per 10-09-2004]

Het vacatiegeld voor de voorzitter van de adviescommissie voor het deelnemen aan een hoorzitting wordt vastgesteld op € 172,44 per dag, waarbij per hoorzitting wordt uitgegaan van één dag in totaal voor de voorbereiding en afhandeling en één dag voor de hoorzitting zelf.

Artikel 4

[Vervallen per 10-09-2004]

Het vacatiegeld voor de fungerend plaatsvervangend voorzitter van de adviescommissie voor het deelnemen aan een hoorzitting, voor zover de activiteiten voortvloeien uit het fungerend voorzitterschap hetzij uit het fungerend secretarisschap, wordt vastgesteld op € 172,44 per dag, waarbij per hoorzitting wordt uitgegaan van één dag in totaal voor de voorbereiding en afhandeling en één dag voor de hoorzitting zelf.

Artikel 5

[Vervallen per 10-09-2004]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 november 2000.

Artikel 6

[Vervallen per 10-09-2004]

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking vaststelling vacatiegelden adviescommissie medische verklaringen voor de luchtvaart.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina