Subsidieplafond 2001 Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 09-12-2000 t/m 10-06-2005

Subsidieplafond 2001 Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 4 van het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

  • 1 Het subsidieplafond voor het in 2001 verstrekken van subsidies als gevolg van de borgstellingen krachtens het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997 op in het jaar 2001 gemelde kredietovereenkomsten bedraagt:

    • a. voor bedrijfsborgstellingskredieten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de Uitvoeringsregeling BMKB 1997, f 1.000.000.000,00.

    • b. voor bodemsaneringskredieten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, van de Uitvoeringsregeling BMKB 1997, f 160.000.000,00.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 november 2000

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina