Regeling aanvullende vergoeding vmbo-groen scholing leerwegondersteunend onderwijs 2000

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 03-12-2000 t/m 22-12-2004

Regeling aanvullende vergoeding vmbo-groen scholing leerwegondersteunend onderwijs 2000

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2.2.3. van de Wet educatie beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. AOC: agrarisch opleidingscentrum, als bedoeld in art. 1.3.3 van de Wet educatie beroepsonderwijs;

  • b. minister: Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

  • 1 Het bevoegd gezag van een AOC ontvangt een aanvullende vergoeding voor scholing van onderwijzend personeel in leerwegondersteunend onderwijs.

  • 2 De aanvullende vergoeding bedraagt f 200,- per leerling die leerwegondersteunend onderwijs volgt aan het AOC.

  • 3 De aanvullende vergoeding wordt berekend op basis van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 1999 stond ingeschreven bij het AOC voor leerwegondersteunend onderwijs.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

  • 1 De minister zendt het bevoegd gezag van het AOC uiterlijk 31 december 2000 een beschikking omtrent de vaststelling van de aanvullende vergoeding, bedoeld in artikel 2.

  • 2 Voor de vaststelling van de aanvullende vergoeding behoeft het bevoegd gezag van de instelling geen aanvraag in te dienen.

  • 3 De betaling van de aanvullende vergoeding vindt uiterlijk 31 december 2000 plaats.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

Het bevoegd gezag van het AOC verantwoordt de besteding van de aanvullende vergoeding in zijn jaarrekening.

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende vergoeding vmbo-groen scholing leerwegondersteunend onderwijs 2000.

`s-Gravenhage, 30 november 2000

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Overeenkomstig het door de

minister

genomen besluit:
De

directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

,

C.J. Kalden

Terug naar begin van de pagina