Wijzigingswet regeling productenaansprakelijkheid in het Burgerlijk Wetboek (uitbreiding tot landbouwproducten)

Geldend van 04-12-2000 t/m heden

Wet van 29 november 2000 tot wijziging van de regeling van de productenaansprakelijkheid in het Burgerlijk Wetboek in verband met uitbreiding tot landbouwproducten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek dient te worden aangepast aan richtlijn nr. 1999/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 mei 1999 tot wijziging van richtlijn 85/374/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken (PbEG L141/20);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

Op de aansprakelijkheid van producenten terzake van voor het in werking treden van deze wet in het verkeer gebrachte producten, is het tot dat tijdstip geldende recht van toepassing.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 29 november 2000

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de dertigste november 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina