Besluit instelling Stuurgroep 'Handhaven op niveau'

Geldend van 31-10-2003 t/m heden

Besluit instelling Stuurgroep 'Handhaven op niveau'

De Minister van Justitie,

Overwegende dat de uitvoering van het kabinetsstandpunt `Handhaven op niveau' een groot aantal werkzaamheden met zich meebrengt die in nauwe samenspraak met de bestuurlijke partners en de handhavende organisaties moeten worden ontplooid en uitgevoerd;

Besluit:

Instelling en taak

Artikel 2

 • 1 De stuurgroep heeft tot taak:

  • a. initiatieven te nemen ter verbetering van de samenwerking en de professionalisering van de handhaving op het terrein van de ordeningswetgeving;

  • b. lopende initiatieven ter verbetering van de samenwerking en de professionalisering van de handhaving op het terrein van de ordeningswetgeving te ondersteunen;

  • c. het ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van het actieprogramma 'Handhaven op niveau', met inbegrip van het adviseren omtrent de toekenning van financiële middelen;

  • d. te adviseren over aangelegenheden betreffende de handhaving van de ordeningswetgeving, voorzover daarin nog niet is voorzien.

 • 2 De stuurgroep neemt bij haar werkzaamheden tot uitgangspunt het kabinetsstandpunt 'Handhaven op niveau' (1999-2000, 26 800 VI, nr. 67).

 • 3 De Minister van Justitie kan de stuurgroep verzoeken bepaalde onderwerpen bij voorrang te behandelen.

Samenstelling

Artikel 3

In de stuurgroep hebben zitting:

 • a. als voorzitter, en tevens lid:

  dr. R.W. Welschen;

 • b. als leden:

  ir. P.A.E. van Erkelens, voorzitter van het Waterschap Regge en Dinkel;

  mr. C. Riezenbos, plaatsvervangend directeur Bestuurlijke en Financiële Organisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  mr. H.J. Haverkamp, directeur Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD);

  mevr. drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, burgemeester van de gemeente Hof van Twente;

  mr. B. Poelert, korpschef Politie Gelderland-Zuid;

  mr. S. Tempel, hoofd Advocaat-generaal ressortparket Leeuwarden;

  mr. J.L. de Wijkerslooth, voorzitter van het College van procureurs-generaal;

  mevr. prof. mr. C.P.M. Cleiren, hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht, Rijksuniversiteit Leiden;

  prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels, hoogleraar bestuursrecht in het bijzonder omgevingsrecht, Universiteit Utrecht;

  mr. J. Stam, directeur Handhaving van het Ministerie van Justitie;

  mr. H.M. Meijdam, lid van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

 • c. als secretarissen:

  drs. M.L. Hagen, directie Handhaving van het Ministerie van Justitie;

  mevr. ing. E.M. Jägers, directie Handhaving van het Ministerie van Justitie.

Artikel 4

 • 1 De stuurgroep kan derden uitnodigen om aan de beraadslagingen van de stuurgroep deel te nemen.

 • 2 De stuurgroep kan ter voorbereiding van door haar uit te brengen voorstellen subcommissies instellen, waarin ook personen van buiten de stuurgroep zitting hebben.

Werkwijze

Artikel 5

De stuurgroep kan ter voorbereiding van haar voorstellen studies door derden doen verrichten.

Studieopdrachten behoeven de voorafgaande instemming van de Minister van Justitie.

Artikel 6

De stuurgroep kan zich wenden tot onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie ressorterende diensten en instellingen voor het verkrijgen van inlichtingen die zij behoeft.

Artikel 7

De stuurgroep brengt periodiek, doch minstens eenmaal per jaar, aan de Minister van Justitie verslag uit over de voortgang van haar werkzaamheden.

Artikel 9

De Minister van Justitie kan de stuurgroep ten aanzien van de uitvoering van haar taak als bedoeld in artikel 2, lid 1 bijzondere aanwijzingen geven.

Artikel 10

De kosten verbonden aan de uitvoering van het actieprogramma 'Handhaven op niveau' komen ten laste van de begroting van de Minister van Justitie.

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

Terug naar begin van de pagina