Instellingsbesluit Grote Financiën Prijs

[Regeling vervallen per 05-10-2007.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 04-10-2007

Instellingsbesluit Grote Financiën Prijs

De Minister en de Staatssecretaris van Financiën,

overwegende dat het van belang is jong talent uit economische, juridische en andere verwante wetenschappelijke disciplines te stimuleren nieuwe, oorspronkelijke ideeën op het gebied van Financiën naar voren te brengen;

Besluiten:

Artikel 1. Instelling Grote Financiën Prijs

[Vervallen per 05-10-2007]

Ter onderscheiding van schrijvers van financieel-economische en fiscale essays (waaronder begrepen afstudeerscripties) wordt jaarlijks een essaywedstrijd uitgeschreven waaraan een prijs is verbonden die de naam draagt: Grote Financiën Prijs.

Artikel 2. De prijzen

[Vervallen per 05-10-2007]

De prijs bestaat uit een trofee en een geldbedrag van € 5000. De prijs wordt toegekend voor een essay dat een onderwerp behandelt dat behoort tot het beleidsterrein van het Ministerie van Financiën. Daarnaast wordt een tweede prijs van € 3000 en een derde prijs van € 1500 uitgereikt. Indien geen van de inzendingen van voldoende kwaliteit is, kan toekenning van de prijzen achterwege blijven.

Artikel 3. Voorwaarden voor deelnemenig

[Vervallen per 05-10-2007]

 • 1 Deelneming aan de essaywedstrijd is mogelijk voor:

  • a. studenten in het hoger onderwijs;

  • b. personen die bij aanvang van het kalenderjaar niet langer dan een jaar geleden een studie aan een instelling van hoger onderwijs hebben afgerond; en

  • c. assistenten-in-opleiding.

 • 2 Medewerkers van het Ministerie van Financiën en van de Belastingdienst zijn uitgesloten van deelneming aan de essaywedstrijd.

 • 3 Het door een deelnemer in te zenden essay of afstudeerscriptie in de Nederlandse of Engelse taal dient van eigen hand te zijn en te bestaan uit minimaal 4000 woorden. Bij gebruikmaking van bronnen dient sprake te zijn van bronvermelding.

Artikel 4. Nadere voorwaarden essay

[Vervallen per 05-10-2007]

 • 1 De uiterste inzenddatum van het essay wordt in het jaar voor het kalenderjaar waarin de prijs wordt toegekend op de Internetsite van het Ministerie van Financiën gepubliceerd.

 • 2 Er kunnen inzake het essay nadere voorwaarden van administratieve aard worden gesteld.

Artikel 5. Jury

[Vervallen per 05-10-2007]

 • 1 Over de toekenning van de prijs kunnen de Minister en de Staatssecretaris het oordeel inwinnen van een door hen te benoemen jury van ten minste 5 en ten hoogste 7 leden.

 • 2 De jury wordt gekozen uit vertegenwoordigers uit de politiek, het bedrijfsleven, de universitaire wereld, de belastingadviespraktijk en de fiscaal-juridische wereld.

 • 3 De jury beslist bij meerderheid van stemmen. Zij doet de Minister en de Staatssecretaris schriftelijk haar advies toekomen uiterlijk binnen vier maanden na de uiterste inzend datum. De Minister en de Staatssecretaris wijken niet van het advies af dan na voorafgaand overleg met de jury.

 • 4 De leden van de jury hebben bijstand van een ambtelijk secretariaat.

 • 5 De leden van de jury, voorzover geen ambtenaar, ontvangen vacatiegelden alsmede een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten volgens de bestaande rijksregelingen, voorzover niet uit anderen hoofde een vergoeding van deze kosten wordt verleend uit Rijkskas.

Artikel 6. Bekendmaking van de prijs

[Vervallen per 05-10-2007]

De wijze van bekendmaking en uitreiking van de prijs wordt in het kalenderjaar waarin de prijs wordt toegekend, op het internet van het Ministerie van Financiën gepubliceerd.

Artikel 7. Auteursrechten

[Vervallen per 05-10-2007]

Inzendingen worden eigendom van het Ministerie van Financiën. Het Ministerie van Financiën behoudt zich het recht voor inzendingen of een bewerking daarvan met vermelding van de naam van de auteur geheel of gedeeltelijk te publiceren in een door het Ministerie verzorgde uitgave. Hiervoor is geen vergoeding aan de auteur verschuldigd, wel zal de naam van de auteur worden vermeld.

Artikel 8. Overige bepalingen

[Vervallen per 05-10-2007]

 • 1 Voor toekenning van de prijs kan niet worden voorgedragen het essay van:

  • a. een persoon die deze prijs reeds eenmaal heeft ontvangen;

  • b. een persoon die deel uitmaakt van de jury.

 • 2 Alle inzenders krijgen bericht over de uitslag. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 • 3 De prijs wordt voor het eerst toegekend in het jaar 2000.

 • 4 In afwijking van artikel 3 staat deelneming voor de prijs van het jaar 2000 ook open voor personen die na 15 november 1998 hun studie hebben afgerond.

Artikel 9

[Vervallen per 05-10-2007]

De beschikking van 17 december 1971 (Stcrt. 245) houdende de instelling van de Staatsprijs voor Fiscaal-wetenschappelijke Publicaties, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van 17 maart 1992, wordt ingetrokken.

Artikel 10. Inwerkingtredingsbepaling

[Vervallen per 05-10-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2000.

Artikel 11. Slot

[Vervallen per 05-10-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Grote Financiën Prijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina