Vaststelling CASO-tarieven met ingang van 1 januari 2001

Geldend van 01-01-2001 t/m heden

Vaststelling CASO-tarieven met ingang van 1 januari 2001

Bij de publicatie, in het gele katern van 4 oktober 2000, van de CASO-tarieven per 1 januari 2001 is een mogelijke extra verhoging van de CASO-tarieven met 2,6% aangekondigd, samenhangend met de definitieve besluitvorming over het toekomstig beheer van het CASO-systeem.

In dit verband is inmiddels besloten dat deze verhoging daadwerkelijk zal worden geëffectueerd. Daarom zijn thans de definitieve tarieven, geldend voor het jaar 2001, vastgesteld, zoals hierna vermeld.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
namens deze,

drs. H. van Liere

Directeur Facilitair Bedrijf

Tarieven

Basispakket

Voor de levering van het basispakket gelden de volgende tarieven:

 • een vast bedrag van f 541,-- per maand voor elk administratiekantoor (AK);

 • een basistarief van f 2,91 per subdienstverhouding per maand;

 • een opslag van f 0,28 per maand voor elke subdienstverhouding waarin de declaratiecode = 1 (d.w.z. subdienstverhoudingen waarvan de salariskosten worden gedeclareerd bij het ministerie van OCenW);

 • een opslag van f 0,86 per maand voor elke subdienstverhouding waarin de declaratiecode = 5 of 6 (d.w.z. subdienstverhoudingen waarvan de salariskosten worden gedeclareerd bij het Vervangingsfonds);

 • een opslag van f 1,34 per maand voor elke subdienstverhouding waarbij de code reden van aanstelling = 11 of 12 (korttijdelijken en gastdocenten).

Bij de vaststelling van het aantal subdienstverhoudingen worden alleen subdienstverhoudingen meegerekend waarvoor in de betreffende maand een (salaris-)berekening is uitgevoerd.

Facultatieve leveringen

Op de tarieven voor het basispakket wordt een opslag toegepast voor verschillende facultatieve leveringen. Hiervoor gelden de volgende tarieven.

Basisinformatie (registratieformulieren)

Voor de levering van de basisinformatie (registratieformulieren) wordt, afhankelijk van het gekozen medium, een meerprijs in rekening gebracht van:

 • f 0,16 per subdienstverhouding per maand bij levering op papier;

 • f 0,13 per subdienstverhouding per maand, met een minimum van f 35,-- per AK, bij levering langs elektronische weg (in de vorm van ’unloads’ van de centrale database).

Boekings- en kostenoverzicht

Voor de levering van het maandelijkse boekings- en kostenoverzicht wordt, afhankelijk van het gekozen medium, een meerprijs in rekening gebracht van:

 • f 0,09 per subdienstverhouding per maand bij levering op papier in enkelvoud;

 • f 0,13 per subdienstverhouding per maand bij levering op papier in tweevoud.

De levering langs elektronische weg is geïntegreerd in de realisatiegegevens (zie hierna).

Realisatiegegevens

Voor de levering van de realisatiegegevens langs elektronische weg geldt een tarief van f 0,13 per subdienstverhouding per maand, met een minimum van f 35,-- per AK per maand.

Salarisspecificaties

De salarisspecificatie kan:

 • naar keuze maandelijks verschijnen, dan wel alleen wanneer er wijziging is opgetreden in een of meer van de erop vermelde bedragen;

 • naar keuze in enkelvoud, tweevoud of drievoud verschijnen;

 • het eerste exemplaar (bestemd voor de werknemer) kan naar keuze wel of niet worden opgeleverd in een envelop.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid de gegevens van de salarisspecificatie langs elektronische weg geleverd te krijgen. Wanneer het exemplaar op papier in enkelvoud verschijnt (dit exemplaar is bestemd voor de werknemer) is dit uiteraard voor de archivering op het AK noodzakelijk; wanneer een exemplaar op papier bij het AK achterblijft is ontvangst van de gegevens langs elektronische weg facultatief.

In verband hiermede is in het basispakket de levering in enkelvoud opgenomen (bij het vaststellen van het basistarief is hiermee rekening gehouden), en gelden voor de extra mogelijkheden de volgende meerprijzen per subdienstverhouding per maand:

 • in enkelvoud, niet geënveloppeerd, alleen bij wijziging: geen meerprijs (zit in basistarief);

 • in enkelvoud, geënveloppeerd, alleen bij wijziging: f 0,13;

 • in enkelvoud, niet geënveloppeerd, maandelijks: f 0,14;

 • in enkelvoud, geënveloppeerd, maandelijks: f 0,36;

 • in tweevoud, niet geënveloppeerd, alleen bij wijziging: f 0,19;

 • in tweevoud, eerste exemplaar geënveloppeerd, alleen bij wijziging: f 0,32;

 • in tweevoud, niet geënveloppeerd, maandelijks: f 0,47;

 • in tweevoud, eerste exemplaar geënveloppeerd, maandelijks: f 0,69;

 • in drievoud, niet geënveloppeerd, alleen bij wijziging: f 0,38;

 • in drievoud, eerste exemplaar geënveloppeerd, alleen bij wijziging: f 0,51;

 • in drievoud, niet geënveloppeerd, maandelijks: f 0,80;

 • in drievoud, eerste exemplaar geënveloppeerd, maandelijks: f 1,02.

Daarnaast kan de salarisspecificatie langs elektronische weg worden geleverd tegen een meerprijs per subdienstverhouding per maand van:

 • f 0,16 bij levering van alleen de gewijzigde salarisspecificaties;

 • f 0,19 bij levering van alle salarisspecificaties.

Ook voor deze elektronische levering geldt een minimum van f 35,-- per maand per AK.

Jaarwerk

De mogelijkheid bestaat om van het jaarwerk een extra exemplaar te ontvangen; hiervoor geldt een meerprijs van f 0,86 per subdienstverhouding per jaar.

Statusformulieren ZKOO

Tot het basispakket van de dienstverlening van CASO behoort het leveren van de zgn. statusformulieren ter uitvoering van de Ziektekostenregeling voor Onderwijs- en Onderzoekspersoneel (ZKOO).

Deze formulieren kunnen desgewenst worden geënveloppeerd, tegen een meerprijs van f 0,21 per formulier (= per enveloppe).

Terug naar begin van de pagina