HGIS-Cultuurprogramma 2000-2002

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 06-12-2000 t/m 31-12-2005

HGIS-Cultuurprogramma 2000-2002

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 2.5.1 en 2.5.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.5.1 en 2.5.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken voor activiteiten in het kader van het Internationaal Cultuur Beleid geldt tot en met 31 december 2002 het beleidskader dat is neergelegd in de als bijlage bij dit besluit gevoegde brochure `HGIS-Cultuurprogramma 2000-2002, Criteria en procedures'. Toepassing van dit beleidskader vindt plaats binnen het raam van de uitgangspunten die zijn neergelegd in de notitie Internationaal Cultuur Beleid (Kamerstukken II, 1998/99, 26 682, nr. 1; Stcrt. 2000, nr. 45) en in de notitie Cultuurbeleid 2001-2004 (Kamerstukken II, 1998/99, 26 591, nr. 3).

Van de brochure wordt tevens een versie in de Engelse taal uitgebracht onder de naam `Netherlands Culture Fund 2000-2002, Criteria and procedures'. Deze versie is eveneens als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Het beleidskader dat is neergelegd in de brochure `HGIS-Cultuur middelen, criteria en procedures' van september 1998, wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen. De bijlagen zullen op de internetsite van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.minbuza.nl) worden geplaatst en zijn op verzoek verkrijgbaar bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Afdeling Internationaal Cultuurbeleid en bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Bureau Internationaal Cultuurbeleid.

De

Staatssecretaris

van Buitenlandse Zaken,
namens deze,

R. Keller

,

directeur-generaal Internationale Samenwerking

Terug naar begin van de pagina