Regeling onschadelijk maken gespecificeerd hoog-risico-materiaal

[Regeling vervallen per 07-09-2003.]
Geldend van 14-04-2002 t/m 06-09-2003

Regeling onschadelijk maken gespecificeerd hoog-risico-materiaal

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Destructiewet en artikel 17 a van het Destructiebesluit;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-09-2003]

In deze regeling wordt verstaan onder:

verordening 999/2001/EG:

verordening nr. 999/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001, houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën.

Artikel 2

[Vervallen per 07-09-2003]

  • 2 Het kleuren als bedoeld in bijlage XI, hoofdstuk A, punt 7, van verordening 999/2001/EG, vindt plaats met de kleurstoffen methyleen blauw, patent-blauw E131, brillant-blauw E133 of pistache-groen E102 of pistache-groen E131, dan wel met een andere door de toezichthoudende ambtenaar aangewezen kleurstof.

Artikel 3

[Vervallen per 07-09-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 07-09-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling onschadelijk maken gespecificeerd hoog-risico-materiaal.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina