Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

Toekomstige wijziging(en) op 01-01-2025. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Besluit van 27 november 2000, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 augustus 2000, GZB/C&O/2086981, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Justitie;

Gelet op de artikel 32b, eerste lid, van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 13 oktober 2000, No. W 13.00.0376/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 november 2000, GZB/C&O/2123479, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

  • 1 Voor elke in de bijlage omschreven overtreding van voorschriften gesteld bij of krachtens de Warenwet, bepaalt het in de kolommen I en II opgenomen bedrag de te betalen bestuurlijke boete, dan wel bepaalt de in kolom III opgenomen aanduiding «x» dat ter zake van die overtreding een omzetgerelateerde bestuurlijke boete kan worden opgelegd.

  • 2 De omzetgerelateerde boete bedoeld in het eerste lid is gelijk aan één procent van de jaaromzet in het boekjaar voorafgaande aan de overtreding met een maximum gelijk aan het bedrag van een geldboete van de zesde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht indien de in de overtreding genoemde gedraging opzettelijk is verricht dan wel een half procent indien de in de overtreding genoemde gedraging met grove schuld is verricht.

Artikel 3

  • 1 Het in kolom I van de bijlage genoemde bedrag van de bestuurlijke boete wordt opgelegd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon welke op de dag waarop de overtreding is begaan 50 of minder werknemers telde.

  • 2 Het in kolom II van de bijlage genoemde bedrag van de bestuurlijke boete wordt opgelegd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon welke op de dag waarop de overtreding is begaan meer dan 50 werknemers telde.

  • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid kan de in kolom III opgenomen omzetgerelateerde boete worden opgelegd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon met een omzet van ten minste tien miljoen euro in het boekjaar voorafgaande aan de overtreding.

  • 4 Het in kolommen I en II opgenomen bedrag van de bestuurlijke boete, alsmede de in kolom III opgenomen omzetgerelateerde boete, kan worden verhoogd indien de natuurlijke of rechtspersoon aan die de overtreding kan worden toegerekend, voor een soortgelijke overtreding eerder is beboet en er nog geen twee jaar zijn verlopen sinds die eerdere bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden en de ernst van de overtreding, de mate waarin de natuurlijke of rechtspersoon de overtreding kan worden verweten of de omstandigheden waaronder de overtreding heeft plaatsgevonden, daartoe aanleiding geven.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 november 2000

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de zevende december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Bijlage

[Toekomstige wijziging(en) op 01-01-2025. Zie het overzicht van wijzigingen]

Inhoud

A

Algemeen

A-1

Warenwet

A-2

Warenwetbesluit Uitvoer van waren

A-3

Warenwetbesluit uitvoering verordening wederzijdse erkenning

A-4

Warenwetbesluit uitvoering markttoezichtverordening

B

Niet-levensmiddelen

B-1

Warenwetbesluit algemene productveiligheid

B-2

Warenwetbesluit drukverpakkingenWarenwetregeling sterkte-eisen frisdrankflessen

B-3

Warenwetbesluit veilige verpakking huishoudchemicaliën

B-4

Warenwetbesluit glasartikelen

B-5

Warenwetbesluit textielproducten

B-6

Warenwetbesluit etikettering van schoeisel

B-7

Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieelWarenwetregeling draagbaar klimmaterieel

B-8

Warenwetbesluit gastoestellen 2018

B-9

Warenwetbesluit spaanplaat

B-10

Warenwetbesluit algemene chemische productveiligheid – Warenwetregeling algemene chemische productveiligheid

B-11

Warenwetbesluit deponering informatie preparatenWarenwetregeling elektronische productnotificatie

B-12

Warenwetbesluit elektrisch materiaal

B-13

B-14

Warenwetbesluit Imitatieprodukten

B-15

Warenwetbesluit Kinderbedden en -boxenWarenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang

B-16

Warenwetbesluit cosmetische producten 2011

B-17

Warenwetbesluit motor- en bromfietshelmen

B-18

Warenwetbesluit speelgoed 2011

B-19

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023Warenwetregeling attractie- en speeltoestellen

B-20

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen

B-21

Warenwetbesluit tatoeëren en piercenWarenwetregeling tatoeëren en piercen

B-22

Warenwetbesluit Lucky Bamboo

B-23

Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffenRegeling technische eisen en gebruiksinformatie over de infrastructuur van alternatieve brandstoffen

B-24

Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten

C

Levensmiddelen

C-1

Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen

C-2

Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelenWarenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen

C-3

Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen

C-4

Warenwetbesluit uitvoering verordening officiële controles en andere officiële activiteiten

C-5

Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landenWarenwetregeling veterinaire controles derde landen 2018Warenwetregeling noodmaatregelen invoer levensmiddelen uit derde landen (verordening (EG) 178/2002)

C-6

Warenwetbesluit Meel en brood

C-7

Warenwetbesluit Eiwitproducten

C-8

Warenwetbesluit honing

C-9

Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016

C-10

Warenwetbesluit Smeerbare vetproducten

C-11

Warenwetbesluit Specerijen en kruiden

C-12

Warenwetbesluit suikers

C-13

Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenproducten 2002

C-14

Warenwetbesluit Verpakte waters

C-15

C-16

Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten

C-17

Warenwetbesluit ZuivelWarenwetregeling gedehydrateerde melk 2003Warenwetregeling caseïne en caseïnaten 2016 -Warenwetregeling Kaaskorstbedekkingsmiddelen

C-18

Warenwetbesluit nieuwe voedingsmiddelen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen

C-19

Warenwetbesluit Toevoeging micro-stoffen aan levensmiddelen

C-20

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelenWarenwetregeling ExtractiemiddelenWarenwetregeling Diepgevroren levensmiddelen Warenwetregeling Verontreinigingen in levensmiddelenWarenwetregeling residuen van bestrijdingsmiddelen

C-21

Warenwetbesluit Doorstraalde waren

C-22

Warenwetbesluit Kruidenpreparaten

C-23

Warenwetbesluit Koffie- en cichorei-extracten

C-24

Warenwetbesluit Cacao en chocolade

C-25

Warenwetbesluit vruchtensappen 2012

C-26

Warenwetbesluit voedingssupplementenWarenwetregeling voedingssupplementen

C-27

Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen

C-28

Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

C-29

Warenwetbesluit informatie levensmiddelenWarenwetregeling allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelenWarenwetregeling uitlekgewichten verduurzaamde champignons en zuurkool – Warenwetregeling aanwijzing voedselkeuzelogo

D

Warenwetbesluiten op het terrein van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

D-1

Warenwetbesluit containersWarenwetregeling containers

D-2

Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm 2016

D-3

Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016

D-4

Warenwetbesluit liften 2016

D-5

Warenwetbesluit drukapparatuur 2016

D-6

Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018

D-7

Warenwetbesluit machines

 

Algemeen

I

II

III

A-1

Warenwet

     

A-1.1

artikel 18, onderdeel a

€ 795,–

€ 1.590,–

X

A-1.2

artikel 18, onderdeel b

€ 795,–

€ 1.590,–

X

A-1.3

artikel 19, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

A-1.4

artikel 19, tweede lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

A-1.5

artikel 20, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

A-1.6

artikel 20, tweede lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

A-1.7

artikel 20, derde lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

A-1.8

artikel 21b, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

A-1.9

artikel 21b, derde lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

A-1.10

artikel 24, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

A-1.11

artikel 24, vijfde lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

A-1.12

artikel 32c

€ 795,–

€ 1.590,–

 

A-2

Warenwetbesluit Uitvoer van waren

     

A-2.1

artikel 1a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

A-3

Warenwetbesluit uitvoering verordening wederzijdse erkenning

     

A-3.1

Artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

A-4

Warenwetbesluit uitvoering markttoezichtverordening

     

A-4.1

Artikel 1

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B

Niet-levensmiddelen

     

B-1

Warenwetbesluit algemene productveiligheid

     

B-1.1

artikel 2, eerste lid, onderdeel a, juncto artikel 2a, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-1.2

artikel 2, eerste lid, onderdeel b, juncto artikel 2a, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-1.3

artikel 2, derde lid, juncto artikel 2a, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-1.4

artikel 2a, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2

Warenwetbesluit drukverpakkingen

     

B-2.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.2

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 4, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.3

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 4, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.4

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 4, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.5

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 4, vijfde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.6

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 6

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.7

artikel 2, derde lid, juncto artikel 8, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.8

Warenwetbesluit drukverpakkingen

Warenwetregeling sterkte-eisen frisdrankflessen

     

B-2.8.1

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 2, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.8.2

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 2, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.8.3

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 2, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.8.4

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 2, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.8.5

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.8.6

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 4, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.8.7

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 4, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.8.8

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.8.9

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.8.10

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.8.11

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 6, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-2.8.12

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 6, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-3

Warenwetbesluit veilige verpakking huishoudchemicaliën

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-3.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-3.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-3.3

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 4

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-3.4

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 5

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-3.5

artikel 2, derde lid, juncto artikel 6, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-3.6

artikel 2, derde lid, juncto artikel 6, derde lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-4

Warenwetbesluit glasartikelen

       

B-4.1

artikel 1a juncto

artikel 2, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-4.2

artikel 1a juncto

artikel 2, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-4.3

artikel 1a juncto

artikel 2, onderdeel c

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-4.4

artikel 1a juncto

artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-4.5

artikel 1a juncto

artikel 3, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-4.6

artikel 1a juncto

artikel 3, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-4.7

artikel 1a juncto

artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-4.8

artikel 1a juncto

artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-4.9

artikel 1a juncto

artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-4.10

artikel 1a juncto

artikel 6

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-5

Warenwetbesluit textielproducten

     

B-5.1

artikel 2, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-5.2

artikel 2, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-5.3

artikel 2, onderdeel c

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-5.4

artikel 2, onderdeel d

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-5.5

artikel 2, onderdeel e

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-5.6

artikel 2, onderdeel f

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-5.7

artikel 2, onderdeel g

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-5.8

artikel 2, onderdeel h

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-5.9

artikel 2, onderdeel i

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-5.10

artikel 2, onderdeel j

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-5.11

artikel 2, onderdeel k

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-5.12

artikel 2, onderdeel l

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-6

Warenwetbesluit etikettering van schoeisel

     

B-6.1

artikel 2

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7

Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel

       

B-7.1

artikel 1a juncto

artikel 2, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.2

artikel 1a juncto

artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.3

artikel 1a juncto

artikel 3, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.4

artikel 1a juncto

artikel 3, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5

Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel

Warenwetregeling draagbaar klimmaterieel

B-7.5.1

artikel 1a juncto artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 1, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5.2

artikel 1a juncto artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 1, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5.3

artikel 1a juncto artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 2

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5.4

artikel 1a juncto artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5.5

artikel 1a juncto artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5.6

artikel 1a juncto artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5.7

artikel 1a juncto artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 5, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5.8

artikel 1a juncto artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 5, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5.9

artikel 1a juncto artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 6

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5.10

artikel 1a juncto artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 7

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-8

Warenwetbesluit gastoestellen 2018

     

B-8.1

Artikel 2, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-8.2

Artikel 2, tweede lid, juncto artikel 2, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-8.3

Artikel 2, tweede lid, juncto artikel 4, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-8.4

Artikel 2, tweede lid, juncto artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-8.5

Artikel 2, tweede lid, juncto artikel 6, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-8.6

Artikel 2, tweede lid, juncto artikel 6, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-8.7

Artikel 2, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-8.8

Artikel 4, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-8.9

Artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-8.10

Artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-8.11

Artikel 7

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-9

Warenwetbesluit spaanplaat

       

B-9.1

 

artikel 1a juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-9.2

 

artikel 1a juncto artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-10

Warenwetbesluit algemene chemische productveiligheid

Warenwetregeling algemene chemische productveiligheid

     

B-10.1

artikel 2

Artikel 1

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-11

Warenwetbesluit deponering informatie preparaten

     

B-11.1

artikel 2, juncto artikel 3, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-11.2

artikel 2, juncto artikel 3, derde lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-11.3

Warenwetbesluit deponering informatie preparaten

Warenwetregeling elektronische productnotificatie

     

B-11.3.1

artikel 2, juncto

artikel 1

€ 795,–

€ 1.590,–

 

B-12

Warenwetbesluit elektrisch materiaal

     

B-12.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.3

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.4

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.5

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.6

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.7

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.8

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.9

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.10

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3, vijfde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.11

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.12

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.13

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 5, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.14

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 5, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.15

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 6

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.16

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 8

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-12.17

artikel 2, derde lid, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-14

Warenwetbesluit Imitatieprodukten

     

B-14.1

artikel 2, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-15

Warenwetbesluit kinderbedden en -boxen

     

B-15.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-15.2

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 7

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-15.3

Warenwetbesluit kinderbedden en -boxen

Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang

     

B-15.3.1

artikel 2, eerste lid, juncto

artikel 1, eerste lid, juncto bijlage I

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-15.3.2

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 1, eerste lid, juncto bijlage I

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-15.3.3

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 1, tweede lid, juncto bijlage II

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16

Warenwetbesluit cosmetische producten 2011

     

B-16.1

artikel 2, eerste lid, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.2

artikel 2, eerste lid, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.3

artikel 2, eerste lid, onderdeel c

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.4

artikel 2, eerste lid, onderdeel d

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.5

artikel 2, eerste lid, onderdeel e

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.6

artikel 2, eerste lid, onderdeel f

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16-7

artikel 2, eerste lid, onderdeel g

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.8

artikel 2, eerste lid, onderdeel h

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.9

artikel 2, eerste lid, onderdeel i

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.10

artikel 2, eerste lid, onderdeel j

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.11

artikel 2, eerste lid, onderdeel k

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.12

artikel 2, eerste lid, onderdeel l

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.13

artikel 2, eerste lid, onderdeel m

€ 525,–

€ 1.050,–

X, voor zover het een overtreding betreft van artikel 16, eerste lid, van Vo (EG) 1223/2009

B-16.14

artikel 2, eerste lid, onderdeel n

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.15

artikel 2, eerste lid, onderdeel o

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.16

artikel 2, eerste lid, onderdeel p

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.17

artikel 2, eerste lid, onderdeel q

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.18

artikel 2, eerste lid, onderdeel r

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.19

artikel 2, eerste lid, onderdeel s

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.20

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.21

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.22

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-16.23

artikel 2, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-17

Warenwetbesluit motor- en bromfietshelmen

     

B-17.1

artikel 2 juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-17.2

artikel 2 juncto artikel 3, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18

Warenwetbesluit speelgoed 2011

     

B-18.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18.3

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18.4

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18.5

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18.6

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18.7

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18.8

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18.9

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18.10

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18.11

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 6

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18.12

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 7, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18.13

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 7, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18.14

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 9, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-18.15

artikel 2, derde lid, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023

     

B-19.1

Artikel 4 juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.2

Artikel 4 juncto artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.3

Artikel 4 juncto artikel 5, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.4

Artikel 4 juncto artikel 7, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.5

Artikel 4 juncto artikel 7, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.6

Artikel 4 juncto artikel 8, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.7

Artikel 4 juncto artikel 8, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.8

Artikel 4 juncto artikel 8, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.9

Artikel 4 juncto artikel 8, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.10

Artikel 4 juncto artikel 8, vijfde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.11

Artikel 4 juncto artikel 9, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.12

Artikel 4 juncto artikel 9, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.13

Artikel 4 juncto artikel 10, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.14

Artikel 4 juncto artikel 10, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.15

Artikel 4 juncto artikel 10, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.16

Artikel 4 juncto artikel 10, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.17

Artikel 4 juncto artikel 10, vijfde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.18

Artikel 4 juncto artikel 10, zesde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.19

Artikel 4 juncto artikel 12, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.20

Artikel 4 juncto artikel 15, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.21

Artikel 4 juncto artikel 15, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.22

Artikel 4 juncto artikel 15, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.23

Artikel 4 juncto artikel 16, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.24

Artikel 4 juncto artikel 16, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.25

Artikel 4 juncto artikel 17

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.26

Artikel 4 juncto artikel 18, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.27

Artikel 4 juncto artikel 18, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.28

Artikel 4 juncto artikel 18 onderdeel c

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.29

Artikel 4 juncto artikel 18 onderdeel d

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.30

Artikel 4 juncto artikel 19, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.31

Artikel 4 juncto artikel 19, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.32

Artikel 4 juncto artikel 20

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.33

Artikel 4 juncto artikel 21, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.34

Artikel 4 juncto artikel 21, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.35

Artikel 4 juncto artikel 23, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.36

Artikel 4 juncto artikel 28, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.37

Artikel 4 juncto artikel 29, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.38

Artikel 4 juncto artikel 29, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.39

Artikel 4 juncto artikel 29, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-19.40

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023

Warenwetregeling attractie- en speeltoestellen

   

B-19.40.1

Artikel 4 juncto 12, vierde lid juncto

Artikel 8, eerste lid

€ 1.050,–

X

B-19.40.2

Artikel 4 juncto 12, vierde lid juncto

Artikel 8, tweede lid

€ 1.050,–

X

B-19.40.3

Artikel 4 juncto 12, vierde lid juncto

Artikel 8, derde lid

€ 1.050,–

X

B-19.40.4

Artikel 4 juncto 12, vierde lid juncto

Artikel 8, vijfde lid

€ 1.050,–

X

B-20

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen

     

B-20.1

artikel 2 juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-20.2

artikel 2 juncto artikel 4, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-20.3

artikel 2 juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-20.4

artikel 2 juncto artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-20.5

artikel 2 juncto artikel 5, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-21

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen

     

B-21.1

artikel 2 juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-21.2

artikel 2 juncto artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-21.3

artikel 2 juncto artikel 6, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-21.4

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen

Warenwetregeling tatoeëren en piercen

     

B-21.4.1

artikel 2, juncto

artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-21.4.2

artikel 2, juncto

artikel 6, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-21.4.3

artikel 2, juncto

artikel 6, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-22

Warenwetbesluit Lucky Bamboo

     

B-22.1

artikel 2 juncto artikel 3

€ 1.590,–

€ 2.100,–

X

B-22.2

artikel 2 juncto artikel 4, eerste lid

€ 1.590,–

€ 2.100,–

X

B-22.3

artikel 2 juncto artikel 4, tweede lid

€ 1.590,–

€ 2.100,–

X

B-23

Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen

     

B-23.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-23.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-23.3

artikel 2, derde lid, juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-23.4

Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen

Regeling technische eisen en gebruikersinformatie over de infrastructuur van alternatieve brandstoffen

     

B-23.4.1

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 2

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.2

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 3

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.3

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 4

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.4

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 5, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.5

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 5, tweede lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.6

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 5, derde lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.7

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 6

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.8

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 7, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.9

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 7, tweede lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.10

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 7, derde lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.11

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 8, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.12

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 8, tweede lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.13

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 2

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.14

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 3

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.15

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 4

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.16

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 5, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.17

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 5, tweede lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.18

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 5, derde lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.19

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 6

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.20

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 7, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.21

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 7, tweede lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-23.4.22

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 7, derde lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

B-24

Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten

     

B-24.1

artikel 2, eerste lid, onderdeel d, voor zover het een overtreding betreft van artikel 6, onderdeel b of e, van Vo (EU) nr. 2017/1369 juncto artikel 2, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C

Levensmiddelen

     

C-1

Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen

     

C-1.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-1.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-1.3

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-1.4

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 11

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-1.5

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 12, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-1.6

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 12, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-1.7

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 12, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-2

Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen

     

C-2.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-2.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-2.3

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-2.4

artikel 2, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-2.5

artikel 2, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-2.6

Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen

Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen

     

C-2.6.1

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-2.6.2

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-2.6.3

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 5

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3

Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen

     

C-3.1

artikel 2 juncto artikel 3, eerste lid

€525,–

€1.050,–

X

C-3.1.1

artikel 2 juncto artikel 3, tweede lid

€525,–

€1.050,–

X

C-3.2

artikel 2 juncto artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.3

artikel 2 juncto artikel 5

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.4

artikel 2 juncto artikel 6

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.5

artikel 2 juncto artikel 7

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.6

artikel 2 juncto artikel 7a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.7

artikel 2 juncto artikel 7b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.8

artikel 2 juncto artikel 7c

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.9

artikel 2 juncto artikel 7d

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.10

artikel 2 juncto artikel 7e

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.11

artikel 2 juncto artikel 7f

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.12

artikel 2 juncto artikel 7g

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.13

artikel 2 juncto artikel 7h

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.14

artikel 2 juncto artikel 7i

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.15

artikel 2 juncto artikel 7j

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.16

artikel 2 juncto artikel 7k

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.17

artikel 2 juncto artikel 7l

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.18

artikel 2 juncto artikel 7m

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-3.19

artikel 2 juncto artikel 7n

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-4

Warenwetbesluit uitvoering verordening officiële controles en andere officiële activiteiten

     

C-4.1

artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-5

Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen

     

C-5.1

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3

€ 795,–

€ 1.590,–

X

C-5.3

Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen

Warenwetregeling veterinaire controles derde landen 2018

     

C-5.3.2

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 6, onderdeel a

€ 795,–

€ 1.590,–

X

C-5.3.3

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 6, onderdeel b

€ 795,–

€ 1.590,–

X

C-5.3.4

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 6, onderdeel c

€ 795,–

€ 1.590,–

X

C-5.3.5

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 6, onderdeel d

€ 795,–

€ 1.590,–

X

C-5.3.6

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 6, onderdeel e

€ 795,–

€ 1.590,–

X

C-5.3.7

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 6, onderdeel f

€ 795,–

€ 1.590,–

X

C-5.3.8

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 6, onderdeel g

€ 795,–

€ 1.590,–

X

C-5.3.9

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 6, onderdeel h

€ 795,–

€ 1.590,–

X

C-5.3.10

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 6, onderdeel i

€ 795,–

€ 1.590,–

X

C-5.4

Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen

Warenwetregeling noodmaatregelen invoer levensmiddelen uit derde landen (verordening (EG) 178/2002)

     

C-5.4.1

artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 2, tweede lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

C-5.4.2

artikel 2, derde lid, juncto

artikel 2, eerste lid

€ 795,–

€ 1.590,–

X

C-6

Warenwetbesluit Meel en brood

     

C-6.1

artikel 2 juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.2

Artikel 2 juncto artikel 4, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.3

Artikel 2 juncto artikel 5

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.4

Artikel 2 juncto artikel 6

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.5

Artikel 2 juncto artikel 6a, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.6

Artikel 2 juncto artikel 7, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.7

Artikel 2 juncto artikel 7, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.8

Artikel 2 juncto artikel 7, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.8.1

artikel 2 juncto artikel 7a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.8.2

artikel 2 juncto artikel 7b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.8.3

artikel 2 juncto artikel 7c

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.8.4

artikel 2 juncto artikel 7d, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.8.5

artikel 2 juncto artikel 7d, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.9

Artikel 2 juncto artikel 8

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.10

Artikel 2 juncto artikel 9

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.11

Artikel 2 juncto artikel 10

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.12

Artikel 2 juncto artikel 11

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.13

Artikel 2 juncto artikel 12

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.14

Artikel 2 juncto artikel 13

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.15

Artikel 2 juncto artikel 15, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-6.15.1

Artikel 2 juncto artikel 15, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

 

C-6.16

Artikel 2 juncto artikel 16

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-7

Warenwetbesluit Eiwitproducten

     

C-7.1

artikel 2 juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-7.2

artikel 2 juncto artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-7.3

artikel 2 juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-7.4

artikel 2 juncto artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8

Warenwetbesluit honing

     

C-8.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.3

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.4

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.5

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.6

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.7

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.8

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.9

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.10

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 7

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.11

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 8, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.12

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 8, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.13

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 8, onderdeel c

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.14

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 8, onderdeel d

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.15

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 8, onderdeel e

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.16

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 8, onderdeel f

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.17

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 9, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.18

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 9, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.19

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 10

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.20

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 11

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.21

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 12

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.22

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 13, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.23

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 13, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.24

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 13, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.25

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 13, vijfde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.26

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 13, zesde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.27

artikel 2, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-8.28

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 15, eerste lid, onderdeel d

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-9

Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016

     

C-9.1

artikel 2

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-10

Warenwetbesluit Smeerbare vetproducten

     

C-10.1

artikel 2, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-10.2

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-11

Warenwetbesluit Specerijen en kruiden

     

C-11.1

artikel 2 juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12

Warenwetbesluit suikers

     

C-12.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.3

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.4

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.5

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 7, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.6

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.7

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 9, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.8

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 9, tweede lid, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.9

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 10, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.10

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 10, tweede lid, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.11

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 11

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.12

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 12

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.13

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 13

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.14

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 14, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.15

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 14, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.16

artikel 2, derde lid, juncto artikel 6, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.17

artikel 2, derde lid, juncto artikel 7, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.18

artikel 2, derde lid, juncto artikel 8, tweede lid, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.19

artikel 2, derde lid, juncto artikel 8, tweede lid, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.20

artikel 2, derde lid, juncto artikel 9, tweede lid, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-12.21

artikel 2, derde lid, juncto artikel 10, tweede lid, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13

Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenproducten 2002

     

C-13.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.3

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, onderdeel c

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.4

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, onderdeel d

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.5

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, onderdeel e

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.6

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.7

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.8

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, onderdeel c

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.9

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, onderdeel d

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.10

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5, onderdeel e

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.11

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.12

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 7, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.13

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.14

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.15

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, onderdeel c

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.16

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, onderdeel d

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.17

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, onderdeel e

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.18

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, onderdeel f

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.19

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, onderdeel g

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.20

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, onderdeel h

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.21

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, onderdeel i

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.22

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 9

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.23

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 10

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.24

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 12

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.25

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 13

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.26

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 14

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.27

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 15

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.28

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 16

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.29

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 17

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.30

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 18

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.31

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 19

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.32

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 20

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.33

artikel 2, tweede lid, juncto artikel 21, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.34

artikel 2, derde lid, juncto artikel 3, eerste lid, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.35

artikel 2, derde lid, juncto artikel 3, eerste lid, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.36

artikel 2, derde lid, juncto artikel 3, eerste lid, onderdeel c

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.37

artikel 2, derde lid, juncto artikel 3, eerste lid, onderdeel d

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.38

artikel 2, derde lid, juncto artikel 3, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.39

artikel 2, derde lid, juncto artikel 23, eerste lid, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.40

artikel 2, derde lid, juncto artikel 23, eerste lid, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.41

artikel 2, derde lid, juncto artikel 23, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-13.42

artikel 2, derde lid, juncto artikel 24

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14

Warenwetbesluit Verpakte waters

     

C-14.1

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 5

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.2

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 6

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.3

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 7

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.4

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 8, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.5

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 12, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.6

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 14, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.7

artikel 2, eerste lid, juncto artikel 14, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.8

artikel 2, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.9

artikel 2, derde lid, juncto artikel 8, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.10

artikel 2, derde lid, juncto artikel 8, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.11

artikel 2, derde lid, juncto artikel 8, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.12

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 9, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.13

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 9, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.14

artikel 2, vierde lid, juncto artikel 10, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.15

artikel 2, vijfde lid, juncto artikel 9, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.16

artikel 2, vijfde lid, juncto artikel 10, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.17

artikel 2, vijfde lid, juncto artikel 10, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.18

artikel 2, vijfde lid, juncto artikel 10, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

C-14.19

artikel 2, vijfde lid, juncto artikel 10, vijfde lid

€ 525,–

€ 1.050,–