Vaststelling subsidieplafond MPO 2001

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 03-12-2000 t/m 10-06-2005

Vaststelling subsidieplafond MPO 2001

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kredietregeling milieugerichte productontwikkeling 1998;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

  • 1 Het subsidieplafond voor het in 2001 verlenen van subsidies in de vorm van krediet op grond van de Kredietregeling milieugerichte productontwikkeling 1998 bedraagt f 2.000.000,00.

  • 2 Het subsidieplafond wordt verdeeld op de wijze als bepaald in artikel 11 van de Kredietregeling milieugerichte productontwikkeling 1998.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 27 november 2000

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina