Vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafond Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren

[Regeling vervallen per 07-06-2003.]
Geldend van 03-12-2000 t/m 06-06-2003

Vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafond Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 6, eerste lid, en 7, eerste lid, van de Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-06-2003]

Als periode na afloop waarvan de aanvragen op grond van de Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren, die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld de periode van 1 juni 2001 tot en met 14 september 2001.

Artikel 2

[Vervallen per 07-06-2003]

  • 1 Het subsidieplafond voor het in 2001 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren voor aanvragen, ontvangen in de in artikel 1 bedoelde periode, wordt vastgesteld op f 4.500.000,00.

  • 2 Het subsidieplafond wordt verdeeld op de wijze, bepaald in artikel 11 van de Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren.

Artikel 3

[Vervallen per 07-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 27 november 2000

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina