Regeling aanvullende vergoeding vernieuwing inventaris en interne verbouwing vmbo-groen 2000

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-12-2000 t/m 23-01-2004

Regeling aanvullende vergoeding vernieuwing inventaris en interne verbouwing vmbo-groen 2000

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2.2.3 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Het bevoegd gezag van een AOC heeft aanspraak op een aanvullende vergoeding van f 41,- per leerling voor vernieuwing van inventaris of interne bouwkundige aanpassingen van schoolgebouwen.

  • 2 De aanvullende vergoeding wordt berekend op basis van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 1999 stond ingeschreven bij het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs-groen.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De minister zendt het bevoegd gezag van het AOC uiterlijk 31 december 2000 een beschikking omtrent de vaststelling van de aanvullende vergoeding, bedoeld in artikel 2.

  • 2 Voor de vaststelling van de aanvullende vergoeding behoeft het bevoegd gezag van het AOC geen aanvraag in te dienen.

  • 3 De betaling van de aanvullende vergoeding vindt uiterlijk 31 december 2000 plaats.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Het bevoegd gezag van het AOC verantwoordt de besteding van de aanvullende vergoeding in zijn jaarrekening.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende vergoeding vernieuwing inventaris en interne verbouwing vmbo-groen 2000.

`s-Gravenhage, 27 november 2000

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Overeenkomstig het door de minister genomen besluit:
De

directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

,

C.J. Kalden

Terug naar begin van de pagina