Regeling aanvullende vergoeding aan AOC's in verband met de invoering van de euro

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-12-2000 t/m 23-01-2004

Regeling aanvullende vergoeding aan AOC's in verband met de invoering van de euro

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2.2.3, derde lid,van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. AOC:

agrarisch opleidingscentrum, als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

b. vestiging:

een vestiging van een AOC die op 1 januari 2000 bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij stond geregistreerd.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Het bevoegd gezag van een AOC ontvangt een aanvullende vergoeding als tegemoetkoming in de kosten die verband houden met de invoering van de euro per 1 januari 2002. De aanvullende vergoeding bestaat uit:

  • a. een vast bedrag per AOC van f 9.500,-;

  • b. een vast bedrag per vestiging van f 1.583,- en

  • c. een bedrag per leerling van f 2,50.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor de in artikel 2 bedoelde aanvullende vergoeding wordt uitgegaan van:

  • a. het aantal leerlingen dat op 1 oktober 1998 stond ingeschreven bij de beroepsopleidende leerweg;

  • b. het aantal leerlingen dat op 1 oktober 1998 stond ingeschreven bij de beroepsbegeleidende leerweg;

  • c. het aantal leerlingen dat op 1 oktober 1999 stond ingeschreven bij het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs-groen.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zendt het bevoegd gezag van de AOC uiterlijk 31 december 2000 een beschikking omtrent de vaststelling van de aanvullende vergoeding, bedoeld in artikel 2.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Voor de vaststelling van de aanvullende vergoeding, bedoeld in artikel 2, behoeft het bevoegd gezag van het AOC geen aanvraag in te dienen.

  • 2 Betaling van de aanvullende vergoeding, bedoeld in artikel 2 vindt uiterlijk 31 december 2000 plaats.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2004]

Het bevoegd gezag van de AOC verantwoordt de besteding van de aanvullende vergoeding in zijn jaarrekening.

Artikel 7

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende vergoeding aan AOC's in verband met de invoering van de euro.

`s-Gravenhage, 27 november 2000

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Overeenkomstig het door de

minister

genomen besluit:
De

directeur-generaal

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.J. Kalden

Terug naar begin van de pagina