Vrijstellingsregeling examen oud vwo/havo naar nieuw

[Regeling vervallen per 01-08-2007.]
Geldend van 16-12-2000 t/m 31-07-2007

Vrijstellingsregeling examen oud vwo/havo naar nieuw

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op: artikel 9, vijfde lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. en artikel 10, vijfde lid, van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000;

Besluit:

Artikel 1. Vrijstelling vwo/havo oud naar nieuw

[Vervallen per 01-08-2007]

De kandidaat die het eindexamen v.w.o of h.a.v.o. (profiel) aflegt aan een instelling voor educatie en beroepsonderwijs (v.a.v.o.) of die het staatsexamen v.w.o. of h.a.v.o. (profiel) aflegt en die met toepassing van artikel 9 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. of artikel 10 van het Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 2000 in aanmerking komt voor vrijstelling doordat hij reeds eerder examen heeft afgelegd in het overeenkomstige vak volgens de bij en krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs gegeven voorschriften zoals luidend op 31 juli 1998, wordt die vrijstelling verleend overeenkomstig de bijlagen 1, 2a en 2b bij deze regeling.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen. worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling examen oud vwo/havo naar nieuw.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

(drs. K.Y.I.J. Adelmund)

Bijlage 1. Vrijstellingen voor vwo

[Vervallen per 01-08-2007]

vwo vak nieuw

vwo vak oud op grond waarvan

vrijstelling

Nederlandse taal

Nederlandse taal en letterkunde

Engelse taal

Engelse taal en letterkunde

Franse taal 1 of 1,2

Franse taal en letterkunde

Duitse taal 1 of 1,2

Duitse taal en letterkunde

letterkunde

Nederlandse taal en letterkunde in

combinatie met tenminste één moderne

(vreemde) taal en letterkunde1

algemene natuurwetenschappen

-

geschiedenis en maatschappijleer (met

geschiedenis en staatsinrichting in

ingang van nader te bepalen datum)

combinatie met maatschappijleer

(examenvak) 2

geschiedenis (gemeenschappelijk deel)

geschiedenis en staatsinrichting

maatschappijleer (gemeenschappelijk

maatschappijleer (examenvak)

deel)

wiskunde B1 of 1,2

wiskunde B

natuurkunde 1 of 1,2

natuurkunde

scheikunde 1 of 1,2

scheikunde

biologie 1 of 1,2

biologie

economie 1 of 1,2

economische wetenschappen I en recht

wiskunde A1 of 1,2

wiskunde A

geschiedenis (profieldeel, vrij deel)

geschiedenis en staatsinrichting

aardrijkskunde

aardrijkskunde

Spaanse taal

Spaanse taal en letterkunde

Russische taal

Russische taal en letterkunde

Italiaanse taal

-

Arabische taal

Arabische taal en letterkunde

Turkse taal

Turkse taal en letterkunde

Friese taal

Friese taal en letterkunde

Latijnse taal en letterkunde

Latijnse taal en letterkunde

Griekse taal en letterkunde

Griekse taal en letterkunde

filosofie

filosofie

culturele en kunstzinnige vorming 2

-

culturele en kunstzinnige vorming 3

één van de vakken tekenen,

(beeldende vormgeving)

handvaardigheid I (handenarbeid),

handvaardigheid II (textiele

werkvormen)

culturele en kunstzinnige vorming 3

muziek

(muziek)

culturele en kunstzinnige vorming 3

-

(drama)

culturele en kunstzinnige vorming 3

-

(dans)

tekenen (oud)

tekenen

handvaardigheid I (handenarbeid, oud)

handvaardigheid I (handenarbeid)

handvaardigheid II (textiele

handvaardigheid II (textiele

werkvormen, oud)

werkvormen)

maatschappijleer (profieldeel, vrij

maatschappijleer (examenvak)

deel)

management en organisatie

economische wetenschappen II en recht

informatica

-

lichamelijke opvoeding 2

-

klassieke culturele vorming en

Latijnse taal en letterkunde in

letterkunde 3

combinatie met Griekse taal

Bijlage 2a. Vrijstellingen voor havo op grond van vwo-examen

[Vervallen per 01-08-2007]

havo vak nieuw

vwo vak oud op grond waarvan

vrijstelling

Nederlandse taal

Nederlandse taal en letterkunde

Engelse taal

Engelse taal en letterkunde

Franse taal 1 of 1,2

Franse taal en letterkunde

Duitse taal 1 of 1,2

Duitse taal en letterkunde

letterkunde

Nederlandse taal en letterkunde in

combinatie met tenminste één moderne

(vreemde) taal en letterkunde 4

algemene natuurwetenschappen

-

geschiedenis en maatschappijleer

geschiedenis en staatsinrichting in

combinatie met maatschappijleer

(examenvak) 5

maatschappijleer (gemeenschappelijk

maatschappijleer (examenvak)

deel)

wiskunde B1 of 1,2

wiskunde B

natuurkunde 1 of 1,2

natuurkunde

scheikunde

scheikunde

biologie

biologie

economie 1 of 1,2

economische wetenschappen I en recht

wiskunde A1 of 1,2

wiskunde A

geschiedenis (profieldeel, vrij deel)

geschiedenis en staatsinrichting

aardrijkskunde

aardrijkskunde

Spaanse taal 1 of 1,2

Spaanse taal en letterkunde

Russische taal 1 of 1,2

Russische taal en letterkunde

Italiaanse taal 1 of 1,2

-

Arabische taal 1 of 1,2

Arabische taal en letterkunde

Turkse taal 1 of 1,2

Turkse taal en letterkunde

Friese taal 1 of 1,2

Friese taal en letterkunde

filosofie

filosofie

culturele en kunstzinnige vorming 2

-

culturele en kunstzinnige vorming 3

één van de vakken tekenen,

(beeldende vormgeving)

handvaardigheid I (handenarbeid),

handvaardigheid II (textiele

werkvormen)

culturele en kunstzinnige vorming 3

muziek

(muziek)

culturele en kunstzinnige vorming 3

-

(drama)

culturele en kunstzinnige vorming 3

-

(dans)

tekenen (oud)

tekenen

handvaardigheid I (handenarbeid, oud)

handvaardigheid I (handenarbeid)

handvaardigheid II (textiele

handvaardigheid II (textiele

werkvormen, oud)

werkvormen)

maatschappijleer (profieldeel, vrij

maatschappijleer (examenvak)

deel)

management en organisatie

economische wetenschappen II en recht

informatica

-

lichamelijke opvoeding 2

-

Bijlage 2b. Vrijstellingen voor havo op grond van havo-examen

[Vervallen per 01-08-2007]

havo vak nieuw

havo vak oud op grond waarvan

vrijstelling

Nederlandse taal

Nederlandse taal en letterkunde

Engelse taal

Engelse taal en letterkunde

Franse taal 1 of 1,2

Franse taal en letterkunde

Duitse taal 1 of 1,2

Duitse taal en letterkunde

letterkunde

Nederlandse taal en letterkunde in

combinatie met tenminste één moderne

(vreemde) taal en letterkunde 6

algemene natuurwetenschappen

-

geschiedenis en maatschappijleer (met

geschiedenis en staatsinrichting in

ingang van nader te bepalen datum)

combinatie met maatschappijleer

(examenvak) 7

maatschappijleer (gemeenschappelijk

maatschappijleer (examenvak)

deel)

wiskunde B1 of 1,2

wiskunde B

natuurkunde 1 of 1,2

natuurkunde

scheikunde

scheikunde

biologie

biologie

economie 1 of 1,2

economie

wiskunde A1 of 1,2

wiskunde A

geschiedenis (profieldeel, vrij deel)

geschiedenis en staatsinrichting

aardrijkskunde

aardrijkskunde

Spaanse taal 1 of 1,2

Spaanse taal en letterkunde

Russische taal 1 of 1,2

Russische taal en letterkunde

Italiaanse taal 1 of 1,2

-

Arabische taal 1 of 1,2

Arabische taal en letterkunde

Turkse taal 1 of 1,2

Turkse taal en letterkunde

Friese taal 1 of 1,2

Friese taal en letterkunde

filosofie

-

culturele en kunstzinnige vorming 2

-

culturele en kunstzinnige vorming 3

één van de vakken tekenen,

(beeldende vormgeving)

handvaardigheid I (handenarbeid),

handvaardigheid II (textiele

werkvormen)

culturele en kunstzinnige vorming 3

muziek

(muziek)

culturele en kunstzinnige vorming 3

-

(drama)

culturele en kunstzinnige vorming 3

-

(dans)

tekenen (oud)

tekenen

handvaardigheid I (handenarbeid, oud)

handvaardigheid I (handenarbeid)

handvaardigheid II (textiele

handvaardigheid II (textiele

werkvormen, oud)

werkvormen)

maatschappijleer (profieldeel, vrij

maatschappijleer (examenvak)

deel)

management en organisatie

handelswetenschappen II en recht

informatica

-

lichamelijke opvoeding 2

-

 1. Het eindcijfer letterkunde wordt bepaald door het cijfer van het schoolonderzoek Nederlandse taal en letterkunde en de cijfers van de schoolonderzoeken van de vakken moderne vreemde taal en letterkunde. Daarbij heeft het cijfer Nederlandse taal en letterkunde wegingsfactor 3 en de cijfers voor elke moderne vreemde taal wegingsfactor 1. In voorkomende gevallen wordt ook het cijfer voor het schoolonderzoek Friese taal en letterkunde hierbij betrokken (wegingsfactor 2).

  ^ [1]
 2. Het eindcijfer geschiedenis en maatschappijleer is het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van de beide genoemde vakken.

  ^ [2]
 3. Het eindcijfer klassieke culturele vorming is het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van de beide genoemde vakken.

  ^ [3]
 4. Het eindcijfer letterkunde wordt bepaald door het cijfer van het schoolonderzoek Nederlandse taal en letterkunde. In voorkomende gevallen wordt ook het cijfer voor het schoolonderzoek Friese taal en letterkunde hierbij betrokken. Dan heeft het cijfer Nederlandse taal en letterkunde wegingsfactor 3 en het cijfer Friese taal en letterkunde wegingsfactor 2.

  ^ [4]
 5. Het eindcijfer geschiedenis en maatschappijleer is het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van de beide genoemde vakken

  ^ [5]
 6. Het eindcijfer letterkunde wordt bepaald door het cijfer van het schoolonderzoek Nederlandse taal en letterkunde. In voorkomende gevallen wordt ook het cijfer voor het schoolonderzoek Friese taal en letterkunde hierbij betrokken. Dan heeft het cijfer Nederlandse taal en letterkunde wegingsfactor 3 en het cijfer Friese taal en letterkunde wegingsfactor 2.

  ^ [6]
 7. Het eindcijfer geschiedenis en maatschappijleer is het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van de beide genoemde vakken.

  ^ [7]
Terug naar begin van de pagina