Regeling uitwerking examenprocedure radarpatent

[Regeling vervallen per 12-10-2011.]
Geldend van 01-04-2008 t/m 11-10-2011

Regeling uitwerking examenprocedure radarpatent

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 4 van het Besluit Reglement radarpatenten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-10-2011]

 • 1 Binnen het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen wordt het in deze regeling genoemde examen afgenomen door de divisie CCV.

Artikel 2

[Vervallen per 12-10-2011]

 • 2 De Minister van Verkeer en Waterstaat wijst gecommitteerden aan die toezicht houden op de examens.

Artikel 3

[Vervallen per 12-10-2011]

 • 1 De voorzitter van de examencommissie bepaalt welke leden van de examencommissie tijdens het examen aanwezig zijn. De voorzitter stelt deze leden op tijd op de hoogte van het examen.

 • 2 De voorzitter van de examencommissie stelt de gecommitteerden op tijd op de hoogte van het examen.

 • 3 Het hoofd van de divisie CCV en zijn plaatsvervangers kunnen de zittingen en de vergaderingen bijwonen.

 • 4 Indien er enige relatie bestaat tussen een lid van de examencommissie en een door hem te examineren kandidaat, deelt het lid dit voor de aanvang van het examen aan de voorzitter mee. De voorzitter kan een ander lid van de examencommissie aanwijzen om bij het examen aanwezig te zijn.

Artikel 5

[Vervallen per 12-10-2011]

 • 1 Een kandidaat meldt zich aan door het insturen van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier naar het CVV.

 • 2 Het aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij het CVV. Een kandidaat ontvangt met het aanmeldingsformulier een exemplaar van het Reglement radarpatenten en van deze regeling.

Artikel 6

[Vervallen per 12-10-2011]

 • 1 In elk lokaal waar examen wordt afgenomen zijn tenminste twee leden van de examencommissie aanwezig om toezicht te houden.

 • 2 In de oproep voor het examen is beschreven of, en zo ja welke hulpmiddelen de kandidaat mee mag brengen in het examenlokaal.

 • 3 De aanwezige leden van de examencommissie reiken de examenopgaven en het papier waarop het schriftelijk examen gemaakt wordt uit.

 • 4 Alle gebruikte papier blijft in het examenlokaal achter en wordt door de aanwezige leden van de examencommissie verzameld.

 • 5 Een kandidaat mag het examenlokaal alleen verlaten als de aanwezige leden van de examencommissie daar toestemming voor gegeven hebben.

 • 6 De kandidaten mogen tijdens het examen in de examenlokalen niet met elkaar spreken. Ook mogen zij elkaars werk niet bekijken en elkaar niets geven of lenen.

 • 7 De leden van de examencommissie mogen de kandidaat tijdens het examen op geen enkele wijze inlichten over de beoordeling van zijn examen.

Artikel 7

[Vervallen per 12-10-2011]

 • 1 Het praktisch gedeelte van het examen, bedoeld in bijlage D2 genoemd in artikel 3.04, eerste lid, van het Patentreglement Rijn, kan onder meer bestaan uit het uitvoeren van een door de examencommissie aangewezen oefening op een toegelaten radarsimulator. Elk praktisch gedeelte wordt afgenomen door minstens twee leden van de examencommissie; deze leden maken aantekeningen over het verloop van het examen.

 • 2 De voorzitter van de examencommissie beslist over het toelaten van toehoorders.

 • 3 De leden van de examencommissie mogen de kandidaat tijdens het examen op geen enkele wijze inlichten over de beoordeling van zijn examen.

Artikel 8

[Vervallen per 12-10-2011]

 • 1 Als een kandidaat niet of niet op tijd aanwezig is, kan de voorzitter van de examencommissie hem van verdere deelneming aan het examen uitsluiten.

 • 2 De voorzitter van de examencommissie sluit de kandidaat die bedrog pleegt of daartoe een poging doet, uit van verdere deelneming aan het examen.

 • 3 Als een kandidaat op één of andere wijze in strijd met de voorschriften handelt, kan de voorzitter van de examencommissie hem van verdere deelneming aan het examen uitsluiten. Dit geldt ook wanneer de kandidaat de orde verstoort door o.a. communicatieapparatuur.

 • 4 Als na afloop van het examen bedrog wordt ontdekt en het diploma al is verstrekt, verklaart de voorzitter van de examencommissie het diploma ongeldig en wordt het diploma teruggevorderd.

 • 5 Wanneer een kandidaat van verdere deelname aan het examen is uitgesloten of wanneer een diploma ongeldig is verklaard, deelt de voorzitter van de examencommissie dit onmiddellijk mee aan de kandidaat en aan het hoofd van de divisie CCV en maakt hiervan een verslag op.

Artikel 9

[Vervallen per 12-10-2011]

Een kandidaat die zich tijdens een examenonderdeel terugtrekt van verdere deelneming, is voor het examen afgewezen.

Artikel 10

[Vervallen per 12-10-2011]

 • 1 Een kandidaat is voor een examenonderdeel geslaagd, als hij daarvoor tenminste een zes heeft gehaald.

 • 2 Een kandidaat die voor beide examenonderdelen tezamen tenminste een zes heeft gehaald, ontvangt het diploma radar en de cijferlijst.

 • 3 Als de kandidaat slechts is geslaagd voor één examenonderdeel, ontvangt hij daarvoor een deelcertificaat in de vorm van een cijferlijst, dat één jaar geldig is.

Artikel 11

[Vervallen per 12-10-2011]

Indien van toepassing, wordt een kandidaat binnen zes maanden opgeroepen voor de herkansing, bedoeld in artikel 3.05, vierde lid, Patentreglement Rijn.

Artikel 12

[Vervallen per 12-10-2011]

 • 1 De voorzitter van de examencommissie zorgt ervoor, dat per examenzitting alle toegekende cijfers en behaalde resultaten worden vastgelegd op een examenstaat en dat deze staat wordt ondertekend door de voorzitter en tenminste één gecommitteerde. De voorzitter stuurt deze examenstaat aan het hoofd van de divisie CCV.

 • 2 De voorzitter van de examencommissie houdt een register van geslaagde kandidaten bij.

 • 3 De examencommissie brengt zo snel mogelijk na afloop van een kalenderjaar schriftelijk verslag uit aan het hoofd van de divisie CCV over de in het afgelopen jaar gehouden examens.

 • 4 Het hoofd van de divisie CCV zendt zo snel mogelijk na afloop van een kalenderjaar een verslag over de gehouden examens naar de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 13

[Vervallen per 12-10-2011]

In bijzondere gevallen kan de voorzitter van de examencommissie tijdens een examen een beslissing nemen ten aanzien van de vorm en de duur van een examen.

Artikel 14

[Vervallen per 12-10-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitwerking examenprocedure radarpatent.

Artikel 15

[Vervallen per 12-10-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2000.

Deze regeling zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina