Vreemdelingenwet 2000

Geraadpleegd op 02-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen VW
Vw 2000
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0011823
Rechtsgebied Migratierecht | Vreemdelingenrecht
Overheidsthema Immigratie, integratie en inburgering

Opmerking

Bij Stb. 2003/269 is in artikel II met betrekking tot artikel 28 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 3. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 4. Aanpassingsbesluit WVO 2020
 5. Alcoholbesluit
 6. Besluit inburgering 2021
 7. Besluit instellen besluitmoratorium en een vertrekmoratorium voor vreemdelingen die (in Nederland) politieke activiteiten hebben verricht tegen de Sudanese autoriteiten (ongeacht of deze activiteiten voortkomen uit een fundamentele politieke overtuiging)
 8. Besluit instellen besluitmoratorium en vertrekmoratorium voor dienstplichtige vreemdelingen van 18 tot 27 jaar uit Rusland, die vrezen hun militaire dienst te moeten vervullen of die reeds invulling gaven aan de dienstplicht en dit niet langer willen doen
 9. Besluit instellen besluitmoratorium en vertrekmoratorium voor vreemdelingen afkomstig uit Oekraïne
 10. Besluit modern migratiebeleid
 11. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022
 12. Besluit verlengen besluitmoratorium en vertrekmoratorium voor vreemdelingen afkomstig uit Afghanistan
 13. Besluit verlengen besluitmoratorium en vertrekmoratorium voor vreemdelingen afkomstig uit Oekraïne
 14. Besluit verlengen besluitmoratorium en vertrekmoratorium vreemdelingen die (in Nederland) politieke activiteiten hebben verricht tegen de Sudanese autoriteiten (ongeacht of deze activiteiten voortkomen uit een fundamentele politieke overtuiging)
 15. Besluit videoconferentie
 16. Besluit vrijstelling onderdanen Zuid-Korea van mvv-plicht
 17. Besluit wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (WBV 2016/1)
 18. Instellingsbesluit Gezagsdrageroverleg Grenstoezicht Zeehavenpolitie Politie Rotterdam Rijnmond
 19. Reglement regime grenslogies
 20. Remigratiebesluit
 21. Reparatiebesluit BZK 2011
 22. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 23. Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel
 24. Uitvoeringsregeling Wmo 2015
 25. Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018
 26. Verzamelbesluit SZW 2022
 27. Voorschrift Vreemdelingen 2000
 28. Vreemdelingenbesluit 2000
 29. Wijzigingsbesluit Besluit inburgering, enz. (versterking eigen verantwoordelijkheid inburgeringsplichtige)
 30. Wijzigingsbesluit Besluit inburgering, enz. (wijzigingen inburgeringsplicht en verdeelsleutel participatiebudget)
 31. Wijzigingsbesluit Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen enz. (tijdelijke vrijstelling voor startende innovatieve ondernemingen)
 32. Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, enz. (aanpassing vergoedingen rechtsbijstandsverleners en mediators)
 33. Wijzigingsbesluit van het Vreemdelingenbesluit 2000 (invoering bijzondere procedurele bepalingen die kunnen worden toegepast bij aanzienlijke toename aantal asielaanvragen en enkele andere wijzigingen)
 34. Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (aanpassing regels beoordeling verblijfsaanvragen)
 35. Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (aanscherping glijdende schaal)
 36. Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (implementatie Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten)
 37. Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (introductie grondslag toelating startende buitenlandse ondernemers en afschaffen meldplicht voor kort verblijf vreemdelingen van buiten de Europese Unie)
 38. Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (regelen aanmeldfase, vervallen eerste gehoor algemene asielprocedure en doorvoeren enkele technische aanpassingen)
 39. Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (stroomlijning toelatingsprocedures)
 40. Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000, enz. (aanpassing buitenschuldbeleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen)
 41. Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000, enz. (aanscherping eisen gezinsmigratie)
 42. Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
 43. Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire 2000 (intrekking regeling afwikkeling nalatenschap Vw (oud))
 44. Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (aanwijzing onderwijsinstelling met voltijds hoger onderwijs)
 45. Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderddrieëntwintigste wijziging)
 46. Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdeenenzeventigste wijziging)
 47. Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdenzesde wijziging)
 48. Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdzevenentwintigste wijziging)
 49. Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (overneming taken van gemeente door IND)
 50. Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000, enz. (Wet modern migratiebeleid)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten
 2. Aanwijzing tbs bij vreemdelingen
 3. Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de aanvoer van niet of onjuist gedocumenteerde vreemdelingen (2019)

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassing legalisatie en verificatie buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen
  Tekst: tekst
 2. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 3. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 1.2
 4. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 1
 5. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 1
 6. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 1
 7. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 1:6
  Bijlagen: 1, 2
 8. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 2
 9. Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren
  Artikelen: 1, 23a
 10. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
  Artikel: 33
 11. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 12. Beleidsregels tolkenvergoeding Immigratie- en Naturalisatiedienst
  Artikel: 1
 13. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 1.1
 14. Besluit OM-afdoening
  Bijlage: I
 15. Besluit SUWI
  Artikel: 3.1
 16. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikel: 3
 17. Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
  Artikel: 3
 18. Besluit basisregistratie personen
  Artikel: 24
 19. Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ
  Artikel: 1
 20. Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden
  Artikelen: 3, 4
 21. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 4, 19
 22. Besluit politiegegevens
  Artikelen: 4:1, 4:2, 4:3
 23. Besluit studiefinanciering 2000
  Artikel: 3
 24. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikel: 10
 25. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022
  Artikelen: 6.3, 7.2
 26. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 27. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 28. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikelen: 23, 24, 25
 29. Besluit vervanging archiefbescheiden Vertrekdossiers DT&V
  Artikel: 1
 30. Besluit wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (WBV 2016/1)
 31. Burgerlijk Wetboek BES Boek 1
  Artikel: 232n
 32. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (algemene versie)
  Tekst: tekst
 33. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)
  Tekst: tekst
 34. Circulaire gevolgen regeling afwikkeling nalatenschap Vreemdelingenwet
  Tekst: tekst
 35. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
  Bijlagen: A, B
 36. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2021–2022 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2021–2022.
  Artikelen: 32, 33
 37. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 28
 38. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
  Circulaire.divisies: 2.1, 3
 39. Inschrijving geprivilegieerden in de GBA
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 40. Instellingsbesluit Gezagsdrageroverleg Grenstoezicht Zeehavenpolitie Politie Rotterdam Rijnmond
  Artikel: 2
 41. Jeugdwet
  Artikel: 1.3
 42. Machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK
  Artikel: 1
 43. Mandaatbesluit DT&V Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022
  Bijlage: 3
 44. Mandaatbesluit IND Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022
  Artikel: 4
 45. Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Bijlage: behorend bij artikel 3 van het Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid
 46. Organisatiebesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Artikel: 46
 47. Participatiewet
  Artikel: 64
 48. Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001
  Artikelen: 1, 16
 49. Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen
  Artikel: 1
 50. Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001
  Artikel: 1
 51. Penitentiaire beginselenwet
  Artikel: 28
 52. Politiewet 2012
  Artikelen: 1, 4
 53. Regeling WPG Defensie
  Artikel: 1.1
 54. Regeling basisregistratie personen
  Bijlage: 7
 55. Regeling bekostiging personeel PO 2022–2023 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2022–2023
  Artikelen: 32, 33
 56. Regeling dienstreizen defensie
  Artikel: 16a
 57. Regeling informatieverstrekking en controleprotocol WIN 2005
  Bijlage: 2
 58. Regeling instelling Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet 2000
  Artikel: 2
 59. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
 60. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
 61. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021
 62. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2022
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2022
 63. Regeling opvang asielzoekers
  Artikel: 1
 64. Regeling opvang ontheemden Oekraïne
  Artikel: 4
 65. Regeling tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden
  Artikel: 1.1
 66. Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022
  Bijlage: I
 67. Regeling vaststelling LFNP
  Bijlage: 4
 68. Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005
  Artikel: 5
 69. Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen
  Artikel: 2a
 70. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
 71. Reglement rijbewijzen
  Artikelen: 33, 42b, 47, 105a
 72. Remigratiebesluit
  Artikel: 11
 73. Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020
  Bijlage: B
 74. Subsidieregeling AMIF, ISF en BMVI 2021–2027
  Bijlage: C
 75. Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND
  Artikel: 4
 76. Toeslagen, pleeggezinnen en opvang van uitgeprocedeerde alleenstaande minderjarige vreemdelingen
  Tekst: tekst
 77. Toeslagenwet
  Artikel: 15a
 78. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 2.1
 79. Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel
 80. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikel: 4
 81. Uitvoeringswet Handels- en Samenwerkingsovereenkomst EU – VK Justitie en Veiligheid
  Artikel: 6
 82. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: VII
 83. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikelen: 4.1, 7.4
  Bijlage: 10a
 84. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 1.1, 2.3, 4.21, 4.23, 4.38, 4.53, 4.8, 5.5
 85. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 86. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 87. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 88. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 108, 111
 89. Werkloosheidswet
  Artikel: 1
 90. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikelen: 1, 4
 91. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 1
 92. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 1:1, 1
 93. Wet basisregistratie personen
  Artikel: 2.31
 94. Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
  Artikel: IIB
 95. Wet inburgering 2021
  Artikel: 46
 96. Wet inburgering in het buitenland
 97. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 45
 98. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 45
 99. Wet langdurige zorg
  Artikel: 1.1.1
 100. Wet modern migratiebeleid
  Artikel: XI
 101. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 1
 102. Wet op de identificatieplicht
  Artikel: 1
 103. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 26b, 28, 29
 104. Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
  Artikel: 8
 105. Wet politiegegevens
  Artikel: 1
 106. Wet register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 27
 107. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 30b, 54
 108. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 1.1
 109. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 1.1
 110. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 9:11
 111. Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties
  Artikelen: 2:25, 2:26
 112. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1
 113. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
  Artikel: 51
 114. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 27b, 55c
 115. Wijziging Regeling opvang asielzoekers (ROA)
  Artikel: IV
 116. Wijziging Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 1997 (Rva1997)
  Artikel: IV
 117. Wijziging Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb)
  Artikel: III
 118. Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
 119. Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire 2000 (intrekking regeling afwikkeling nalatenschap Vw (oud))
 120. Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000, enz. (Wet modern migratiebeleid)
  Artikel: III
 121. Wijzigingswet Algemene wet inzake rijksbelastingen, enz. (Versterking fiscale rechtshandhaving)
  Artikel: II
 122. Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000
  Artikel: III
 123. Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000 (aanpassen asielprocedure)
 124. Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000 (gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en vaststelling normen voor opvang verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180))
 125. Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000 (herschikken gronden voor asielverlening)
  Artikel: III
 126. Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000 (nationale visa)
 127. Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000 (stelsel rechterlijke toetsing van vrijheidsontnemende maatregelen)
 128. Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000, enz. (vaststelling criteria en instrumenten ter bepaling van de verantwoordelijke lidstaat voor behandeling verzoek om internationale bescherming)
 129. Wijzigingswet Wet arbeid vreemdelingen, enz. (aanvraagprocedure voor gecombineerde vergunning onderdanen van derde landen voor verblijf en werk, en rechten voor werknemers uit derde landen)
 130. Wijzigingswet Wet inburgering, enz. (toevoegen onderdeel participatieverklaring aan inburgeringsexamen en wettelijke vastlegging maatschappelijke begeleiding)
  Artikel: II
 131. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (bijdragen bij inkomstenderving ten gevolge van verlenen medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen, en verzekering bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen)
 132. Ziektewet
  Artikel: 1
 133. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 4, 122a

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-10-2022

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 33068
Aanhangig 34309
Aanhangig 34541
Aanhangig 35406
Aanhangig 35501
Aanhangig 35691
Aanhangig 35749
Aanhangig 36196
Aanhangig 36264
Aanhangig 36300
Aanhangig 36332
Aanhangig 36349
Nieuwe-regeling 23-11-2000 Stb. 2000, 495 26732
Wijziging 10-05-2023 Stb. 2023, 183 35261
Wijziging 29-03-2023 Stb. 2023, 115 36158
Wijziging 19-06-2013
samen met
31-01-2013
Stb. 2013, 226
samen met
Stb. 2013, 50
33455
samen met
32621
Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 258 31549
Wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 290 32052
Wijziging 16-12-2004
samen met
24-06-2004
Stb. 2004, 691
samen met
Stb. 2004, 299
29031
samen met
29224
Wijziging 10-05-2023 Stb. 2023, 183 35261 16-10-2023 Stb. 2023, 368
Wijziging 29-03-2023 Stb. 2023, 115 36158 18-11-2023 Stb. 2023, 427
Wijziging 07-06-2023 Stb. 2023, 230 35687 07-06-2023 Stb. 2023, 259
Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 345 36003 16-09-2022 Stb. 2022, 364
Wijziging 29-09-2021 Stb. 2021, 505 35680 29-11-2021 Stb. 2021, 609
Wijziging 15-12-2021
samen met
02-12-2020
Stb. 2021, 627
samen met
Stb. 2021, 38
35897
samen met
35483
30-11-2021 Stb. 2021, 586
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
Wijziging 10-02-2021 Stb. 2021, 80 35604 10-02-2021 Stb. 2021, 80
Wijziging 22-04-2020 Stb. 2020, 136 35271 22-04-2020 Stb. 2020, 136
Wijziging 18-12-2019
samen met
22-02-2017
Stb. 2019, 504
samen met
Stb. 2017, 82
35311
samen met
34086
18-12-2019 Stb. 2019, 507
Wijziging 06-02-2019 Stb. 2019, 75 35056 06-02-2019 Stb. 2019, 75
t/m 25-05-2018 1) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 26-07-2017 Stb. 2017, 317 34588 18-04-2018 Stb. 2018, 119
t/m 01-10-2017 2) Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
Wijziging 23-06-2017 Stb. 2017, 285 34584 26-06-2017 Stb. 2017, 287
Wijziging 07-06-2017 Stb. 2017, 282 34590 16-06-2017 Stb. 2017, 283
Wijziging 26-10-2016 Stb. 2016, 415 34128 20-12-2016 Stb. 2016, 550
Wijziging 08-07-2015 Stb. 2015, 292 34088 08-07-2015 Stb. 2015, 293
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 540 33771 15-12-2014 Stb. 2014, 541
Wijziging 01-10-2014 Stb. 2014, 400 33944 01-10-2014 Stb. 2014, 400
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2014, 128 33749 11-12-2013 Stb. 2014, 128
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 110 33581 18-12-2013 Stb. 2014, 110
Wijziging 12-02-2014 Stb. 2014, 80 32528 14-03-2014 Stb. 2014, 126
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2014, 2 33192 21-01-2014 Stb. 2014, 44
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 550 33699 18-12-2013 Stb. 2013, 586
Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 478 33293 18-12-2013 Stb. 2013, 587
Wijziging 11-09-2013 Stb. 2013, 347 33286 11-09-2013 Stb. 2013, 347
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 226 33455 25-06-2013 Stb. 2013, 258
Wijziging 31-01-2013 Stb. 2013, 50 32621 22-04-2013 Stb. 2013, 162
Wijziging 24-05-2012
samen met
15-12-2011
Stb. 2012, 258
samen met
Stb. 2011, 663
31549
samen met
32420
24-04-2013 Stb. 2013, 165
Wijziging 12-07-2012
samen met
07-07-2010
Stb. 2012, 316
samen met
Stb. 2010, 290
32822
samen met
32052
24-04-2013 Stb. 2013, 165
Wijziging 28-02-2013 Stb. 2013, 86 33364 28-02-2013 Stb. 2013, 86
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 13-09-2012 Stb. 2012, 430 33086 13-10-2012 Stb. 2012, 519
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 12-07-2012 Stb. 2012, 317
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 12-07-2012 Stb. 2012, 314
Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 258 31549 29-06-2012 Stb. 2012, 309
Wijziging 19-05-2011 Stb. 2011, 272 32137 28-06-2011 Stb. 2011, 340
Wijziging 15-12-2011 Stb. 2011, 663 32420 15-12-2011 Stb. 2011, 663
Wijziging 22-04-2010 Stb. 2010, 175 30585 08-06-2010 Stb. 2010, 236
Wijziging 20-05-2010 Stb. 2010, 202 31994 23-06-2010 Stb. 2010, 244
Wijziging 17-12-2009 Stb. 2010, 2 31835 14-06-2010 Stb. 2010, 234
Wijziging 26-11-2009 Stb. 2009, 525 31391 25-03-2010 Stb. 2010, 139
Wijziging 05-02-2009 Stb. 2009, 108 30907 10-03-2009 Stb. 2009, 135
Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 84 31208 23-04-2008 Stb. 2008, 144
Wijziging 03-04-2008 Stb. 2008, 115 30925 22-04-2008 Stb. 2008, 134
Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 85 31248 13-03-2008 Stb. 2008, 85
Wijziging 15-11-2007 Stb. 2007, 450 30976 10-12-2007 Stb. 2007, 511
Wijziging 09-07-2007 Stb. 2007, 252 30897 09-07-2007 Stb. 2007, 252
Wijziging 26-04-2007 Stb. 2007, 160 30961 26-04-2007 Stb. 2007, 160
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2005, 32 28925 23-12-2004 Stb. 2005, 32
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 625 30308 05-12-2006 Stb. 2006, 645
Wijziging 16-07-2005 Stb. 2005, 388 29828 28-11-2006 Stb. 2006, 609
Wijziging 23-11-2006 Stb. 2006, 584 30567 23-11-2006 Stb. 2006, 584
Wijziging 07-07-2006 Stb. 2006, 373 30493 25-08-2006 Stb. 2006, 456
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 28 29700 14-02-2006 Stb. 2006, 75
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 24 30171 22-12-2005 Stb. 2006, 24
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2005, 32 28925 08-02-2005 Stb. 2005, 72
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 691 29031 03-02-2005 Stb. 2005, 59
Wijziging 09-12-2004 Stb. 2004, 645 29291 16-12-2004 Stb. 2004, 690
Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 212 29016 31-08-2004 Stb. 2004, 439
Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 299 29224 27-08-2004 Stb. 2004, 430
Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 298 28749 09-08-2004 Stb. 2004, 404
Wijziging 05-02-2004 Stb. 2004, 50 29217 05-02-2004 Stb. 2004, 50
t/m 01-04-2001 3) Wijziging 06-11-2003 Stb. 2003, 450 28267 10-12-2003 Stb. 2003, 543
Tekstplaatsing 23-09-2003 Stb. 2003, 370
Wijziging 19-06-2003 Stb. 2003, 269 28630 25-08-2003 Stb. 2003, 335
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
05-10-2001 Wijziging 14-09-2001 Stb. 2001, 432 27491 14-09-2001 Stb. 2001, 432
01-04-2001 Nieuwe-regeling 23-11-2000 Stb. 2000, 495 26732 20-03-2001 Stb. 2001, 144
Wijziging 22-03-2001 Stb. 2001, 141 27585 22-03-2001 Stb. 2001, 142

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 107 , Artikel 107a1)
 2. Heeft betrekking op Artikel 45b2)
 3. Heeft betrekking op Artikel 1183)
Naar boven