Vreemdelingenwet 2000

Geraadpleegd op 22-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 28

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit modern migratiebeleid
 2. Voorschrift Vreemdelingen 2000
 3. Vreemdelingenbesluit 2000

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanpassing legalisatie en verificatie buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzingsbesluit categorieën andere minderjarigen Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel: 1
 3. Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand
  Artikel: 2
 4. Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden
  Artikel: 3
 5. Besluit instellen besluitmoratorium en een vertrekmoratorium voor vreemdelingen die (in Nederland) politieke activiteiten hebben verricht tegen de Sudanese autoriteiten (ongeacht of deze activiteiten voortkomen uit een fundamentele politieke overtuiging)
  Artikel: 2
 6. Besluit instellen besluitmoratorium en vertrekmoratorium voor dienstplichtige vreemdelingen van 18 tot 27 jaar uit Rusland, die vrezen hun militaire dienst te moeten vervullen of die reeds invulling gaven aan de dienstplicht en dit niet langer willen doen
  Artikel: 2
 7. Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002
  Artikel: 3
 8. Besluit studiefinanciering 2000
  Artikel: 3
 9. Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 3
 10. Besluit tijdelijk onderdak in hotels en andere accommodaties
  Artikel: 1
 11. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022
  Artikelen: 3.2, 6.1, 6.2
 12. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikelen: bijlage, 1, 27
 13. Besluit verlening bevoegdheid aan COA tot uitsluiting bepaalde categorieën asielzoekers van verstrekkingen Rva 2005
  Artikel: 1
 14. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikelen: 241, 256, 265e, 302
 15. Burgerlijk Wetboek Boek 10
  Artikel: 17
 16. Circulaire legalisatie en verificatie buitenlandse bewijsstukken (staat van personen en toepassing van DNA-onderzoek) 2022
  Tekst: tekst
 17. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 18. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 19. Participatiewet
  Artikel: 56a
 20. Paspoortbesluit
  Artikelen: 2.6, 2.8
 21. Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001
  Artikel: 15a
 22. Paspoortwet
  Artikel: 11
 23. Regeling basisregistratie personen
  Bijlage: 7
 24. Regeling op de consulaire tarieven
  Artikel: 3a
 25. Regeling opvang asielzoekers
  Artikel: 1
 26. Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022
  Bijlage: I
 27. Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005
  Artikelen: 1, 3
 28. Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND
  Artikelen: 1, 2, 3
 29. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikelen: 3.3, 3.37d, 3.37e, 3.41, 3.45b, 3.46, 3.47, 3.50, 3.9, 7.1a
 30. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 1.1, 3.105e, 3.122
 31. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: M35-J, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 32. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 33. Vreemdelingenwet 2000
  Artikelen: 1, 2w, 3, 6, 8, 17, 19, 29, 30, 30a, 30b, 30c, 31, 32, 34, 36, 41, 42, 43, 43a, 44, 44a, 45, 45b, 45c, 45d, 45f, 45h, 55, 57, 59b, 66a, 69, 79, 83, 83b, 83c, 109a, 114
 34. Wet inburgering 2021
  Artikel: 1
 35. Wijzigingsbesluit Besluit inburgering, enz. (versterking eigen verantwoordelijkheid inburgeringsplichtige)
  Artikel: V
 36. Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, enz. (aanpassen asielprocedure)
  Artikel: III
 37. Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (stroomlijning toelatingsprocedures)
  Artikel: II
 38. Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000, enz. (aanpassing buitenschuldbeleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen)
  Artikel: III
 39. Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderddrieëntwintigste wijziging)
  Artikel: II
 40. Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000
  Artikel: II
 41. Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000 (gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en vaststelling normen voor opvang verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180))
  Artikel: II
 42. Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000 (verlenging tijdelijkheid verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd)
  Artikel: II
 43. Wijzigingswet Wet inburgering, enz. (toevoegen onderdeel participatieverklaring aan inburgeringsexamen en wettelijke vastlegging maatschappelijke begeleiding)
  Artikel: VI
 44. Wijzigingswet Wet inburgering, enz. (versterking eigen verantwoordelijkheid inburgeringsplichtige)
  Artikel: X

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

Bij Stb. 2003/269 is in artikel II met betrekking tot artikel 28 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 35691
20-07-2015 Wijziging 08-07-2015 Stb. 2015, 292 34088 08-07-2015 Stb. 2015, 293 Alg. 1
29-03-2014 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 110 33581 18-12-2013 Stb. 2014, 110
01-01-2014 Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 478 33293 18-12-2013 Stb. 2013, 587
01-09-2004 Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 299 29224 27-08-2004 Stb. 2004, 430
01-04-2001 Nieuwe-regeling 23-11-2000 Stb. 2000, 495 26732 20-03-2001 Stb. 2001, 144

Opmerkingen

 1. Artikel II van Stb. 2015/292 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven