Vreemdelingenwet 2000

Geraadpleegd op 24-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit modern migratiebeleid
 2. Vreemdelingenbesluit 2000

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Aanwijzing tbs bij vreemdelingen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing tbs bij vreemdelingen
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzing voorwaardelijke invrijheidstelling
  Tekst: tekst
 3. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 6
 4. Algemene Ouderdomswet
  Artikelen: 6, 19a
 5. Algemene nabestaandenwet
  Artikelen: 13, 46a
 6. Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikel: 1
 7. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 9
 8. Beleidsregel ‘Buiteninvorderingstelling lesgeld asielzoekers en bepaalde categorieën vreemdelingen’ ex artikel 9b Les- en cursusgeldwet
  Artikel: 1
 9. Besluit SUWI
  Artikel: 3.1
 10. Besluit Uitwijklijst
  Artikel: 8
 11. Besluit bekostiging WEC 2022
  Artikel: 1
 12. Besluit bekostiging WPO 2022
  Artikel: 1
 13. Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen
  Artikel: 7
 14. Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ
  Artikel: 1
 15. Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden
  Artikel: 3
 16. Besluit inburgering 2021
  Artikelen: 2.1, 2.2, 6.1, 6.3
 17. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 3.4.3
 18. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 1
 19. Besluit studiefinanciering 2000
  Artikel: 3
 20. Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 3
 21. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikelen: 54, 56
 22. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikelen: 10, 11, 23
 23. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
  Artikelen: 4, 4c, 16a
 24. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022
  Artikelen: 2.1, 2.5, 3.1, 3.2, 6.2, 7.1, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9
 25. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikelen: 25, 25c, 44, 58
 26. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2021–2022 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2021–2022.
  Artikelen: 32, 33
 27. Gemeentewet
  Artikel: 10
 28. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 29. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Tekst: tekst
 30. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Tekst: tekst
 31. Huisvestingswet 2014
  Artikelen: 1, 10
 32. Kieswet
  Artikelen: B 3, Ya 14
 33. Overleveringswet
  Artikelen: 6, 6a
 34. Participatiewet
  Artikel: 11
 35. Premieheffing, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten
  Tekst: tekst
 36. Regeling basisregistratie personen
  Bijlage: 7
 37. Regeling bekostiging personeel PO 2022–2023 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2022–2023
  Artikelen: 32, 33
 38. Regeling financiële impuls huisvesting grote gezinnen vergunninghouders
  Artikel: 1
 39. Regeling heroïnebehandeling
  Artikel: 3
 40. Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden
  Artikelen: 1d, 20b
 41. Regeling specifieke uitkering vergunninghouders
  Artikel: 1
 42. Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting
  Artikel: 40a
 43. Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 22
 44. Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022
  Bijlage: I
 45. Regeling uitwerking verdeelmaatstaven provinciefonds en gemeentefonds
  Artikel: 10
 46. Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005
  Artikelen: 3, 7
 47. Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen
  Artikel: 2
 48. Reglement rijbewijzen
  Artikel: 42b
 49. Remigratiewet
  Artikelen: 1a, 2b
 50. Richtlijn voor Strafvordering bij meerderjarige veelplegers (in het bijzonder de vordering van de ISD-maatregel bij stelselmatige daders)
  Tekst: tekst
 51. Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020
  Bijlage: B
 52. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Bijlagen: 1, 1a
 53. Subsidieregeling ESF+ 2021–2027
  Artikel: 2b.3
 54. Toeslagen, pleeggezinnen en opvang van uitgeprocedeerde alleenstaande minderjarige vreemdelingen
  Tekst: tekst
 55. Toeslagenwet
  Artikel: 15a
 56. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 2.1
 57. Verlofregeling TBS
  Artikel: 2
 58. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikelen: 3.1, 3.2, 3.3, 3.34g, 3.34j, 3.34k, 3.4, 3.43b, 3.43c, 3.5, 3.51, 3.52, 3.6, 3.7, 3.9, 4.16, 7.1f
 59. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 1.28, 2.1, 2.10, 2.1b, 2.11, 2.9, 3.104, 3.107a, 3.108, 3.116, 3.118, 3.124, 3.15, 3.23, 3.26, 3.27, 3.28, 3.3, 3.31b, 3.46, 3.51, 3.6b, 3.71, 3.82, 3.86, 3.9, 3.92, 3.93, 3.96a, 4.21, 4.37, 4.40, 4.42, 4.43, 4.44, 4.47, 4.5, 4.51, 4.52a, 5.1, 6.4, 6.5, 7.2, 8.2, 8.3, 8.4
 60. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 61. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 62. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 63. Vreemdelingenwet 2000
  Artikelen: 1, 2a, 2w, 2x, 2y, 9, 9a, 11, 15, 16, 17a, 21, 34, 37, 40, 44a, 45, 45b, 50a, 55, 56, 59, 59b, 62c, 66a, 67, 109a
 64. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 111
 65. Werkloosheidswet
  Artikelen: 3, 19
 66. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 3:18
 67. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikelen: 4, 12
 68. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikelen: 3, 55a
 69. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 1a:6, 2:11, 3:4, 5.3.1, 6a
 70. Wet basisregistratie personen
  Artikel: 2.9
 71. Wet beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 5
 72. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 8.1.1
 73. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  Artikel: 3
 74. Wet inburgering 2021
  Artikel: 3
 75. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 6
 76. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 6
 77. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 6
 78. Wet langdurige zorg
  Artikel: 2.1.1
 79. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 1.2.2
 80. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 3, 50a
 81. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 40
 82. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 7.32
 83. Wet op het kindgebonden budget
  Artikel: 1
 84. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 40
 85. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikel: 11
 86. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikel: 8.4
 87. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 69
 88. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 6:2:10, 6:2:13a, 6:2:18, 6:6:10b, 6:6:12
 89. Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (implementatie Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten)
  Artikelen: II, III, VI
 90. Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000 (gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en vaststelling normen voor opvang verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180))
  Artikel: II
 91. Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000, enz. (vaststelling criteria en instrumenten ter bepaling van de verantwoordelijke lidstaat voor behandeling verzoek om internationale bescherming)
  Artikel: III
 92. Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (invoering bromfietsrijbewijs)
  Artikel: VB
 93. Ziektewet
  Artikelen: 3, 41
 94. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 122a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

Bij Stb. 2003/269 is in artikel II met betrekking tot artikel 28 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2017 Wijziging 26-10-2016 Stb. 2016, 415 34128 20-12-2016 Stb. 2016, 550
20-07-2015 Wijziging 08-07-2015 Stb. 2015, 292 34088 08-07-2015 Stb. 2015, 293 Alg. 1
29-03-2014 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 110 33581 18-12-2013 Stb. 2014, 110
01-01-2014 Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 550 33699 18-12-2013 Stb. 2013, 586 Alg. 2
01-07-2010 Wijziging 20-05-2010 Stb. 2010, 202 31994 23-06-2010 Stb. 2010, 244
09-05-2007 Wijziging 26-04-2007 Stb. 2007, 160 30961 26-04-2007 Stb. 2007, 160
01-01-2005 Wijziging 09-12-2004 Stb. 2004, 645 29291 16-12-2004 Stb. 2004, 690
01-04-2001 Nieuwe-regeling 23-11-2000 Stb. 2000, 495 26732 20-03-2001 Stb. 2001, 144

Opmerkingen

 1. Artikel II van Stb. 2015/292 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Artikel III van Stb. 2013/550 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
Naar boven