Vreemdelingenwet 2000

Geldend van 20-02-2021 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen VW
Vw 2000
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0011823
RechtsgebiedMigratierecht | Vreemdelingenrecht
OverheidsthemaImmigratie, integratie en inburgering

Opmerking

Bij Stb. 2003/269 is in artikel II met betrekking tot artikel 28 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 3. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 4. Besluit inburgering
 5. Besluit modern migratiebeleid
 6. Besluit videoconferentie
 7. Besluit vrijstelling onderdanen Zuid-Korea van mvv-plicht
 8. Besluit wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (WBV 2016/1)
 9. Instellingsbesluit Gezagsdrageroverleg Grenstoezicht Zeehavenpolitie Politie Rotterdam Rijnmond
 10. Reglement regime grenslogies
 11. Remigratiebesluit
 12. Reparatiebesluit BZK 2011
 13. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 14. Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel
 15. Uitvoeringsregeling Wmo 2015
 16. Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018
 17. Voorschrift Vreemdelingen 2000
 18. Vreemdelingenbesluit 2000
 19. Wijzigingsbesluit Besluit inburgering, enz. (versterking eigen verantwoordelijkheid inburgeringsplichtige)
 20. Wijzigingsbesluit Besluit inburgering, enz. (wijzigingen inburgeringsplicht en verdeelsleutel participatiebudget)
 21. Wijzigingsbesluit van het Vreemdelingenbesluit 2000 (invoering bijzondere procedurele bepalingen die kunnen worden toegepast bij aanzienlijke toename aantal asielaanvragen en enkele andere wijzigingen)
 22. Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (aanpassing regels beoordeling verblijfsaanvragen)
 23. Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (aanscherping glijdende schaal)
 24. Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (implementatie Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten)
 25. Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (introductie grondslag toelating startende buitenlandse ondernemers en afschaffen meldplicht voor kort verblijf vreemdelingen van buiten de Europese Unie)
 26. Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (stroomlijning toelatingsprocedures)
 27. Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000, enz. (aanpassing buitenschuldbeleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen)
 28. Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000, enz. (aanscherping eisen gezinsmigratie)
 29. Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
 30. Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire 2000 (intrekking regeling afwikkeling nalatenschap Vw (oud))
 31. Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (aanwijzing onderwijsinstelling met voltijds hoger onderwijs)
 32. Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderddrieëntwintigste wijziging)
 33. Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdenzesde wijziging)
 34. Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdzevenentwintigste wijziging)
 35. Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (overneming taken van gemeente door IND)
 36. Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000, enz. (Wet modern migratiebeleid)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten
 2. Aanwijzing tbs bij vreemdelingen
 3. Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de aanvoer van niet of onjuist gedocumenteerde vreemdelingen (2019)

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassing legalisatie en verificatie buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen
  Tekst: tekst
 2. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 3. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 1.2
 4. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 1
 5. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 1
 6. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 1
 7. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 1:6
  Bijlagen: 1, 2
 8. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 2
 9. Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren
  Artikelen: 1, 23a
 10. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
  Artikel: 33
 11. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 12. Beleidsregels tolkenvergoeding Immigratie- en Naturalisatiedienst
  Artikel: 1
 13. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 1.1
 14. Besluit OM-afdoening
  Bijlage: I
 15. Besluit SUWI
  Artikel: 3.1
 16. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikel: 3
 17. Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
  Artikel: 3
 18. Besluit basisregistratie personen
  Artikel: 24
 19. Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ
  Artikel: 1
 20. Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden
  Artikelen: 3, 4
 21. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 4, 19
 22. Besluit politiegegevens
  Artikelen: 4:1, 4:2, 4:3
 23. Besluit studiefinanciering 2000
  Artikel: 3
 24. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikel: 10
 25. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
  Artikelen: 1b, 2
 26. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 27. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 28. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikelen: 23, 24, 25
 29. Besluit wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (WBV 2016/1)
 30. Burgerlijk Wetboek BES Boek 1
  Artikel: 232n
 31. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (algemene versie)
  Tekst: tekst
 32. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)
  Tekst: tekst
 33. Circulaire gevolgen regeling afwikkeling nalatenschap Vreemdelingenwet
  Tekst: tekst
 34. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
  Bijlagen: A, B
 35. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018
  Artikelen: 31, 31a
 36. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019
  Artikelen: 32, 33
 37. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019–2020
  Artikelen: 34, 35
 38. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2020–2021
  Artikelen: 32, 33
 39. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 28
 40. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
  Circulaire.divisies: 2.1, 3
 41. Inschrijving geprivilegieerden in de GBA
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 42. Instellingsbesluit Gezagsdrageroverleg Grenstoezicht Zeehavenpolitie Politie Rotterdam Rijnmond
  Artikel: 2
 43. Jeugdwet
  Artikel: 1.3
 44. Machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK
  Artikel: 1
 45. Mandaatbesluit DT&V Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020
  Bijlage: 3
 46. Mandaatbesluit IND Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020
  Artikel: 4
 47. Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Bijlage: behorend bij artikel 4 van het Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid
 48. Organisatiebesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Artikel: 46
 49. Participatiewet
  Artikel: 64
 50. Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001
  Artikelen: 1, 16
 51. Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen
  Artikel: 1
 52. Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001
  Artikel: 1
 53. Penitentiaire beginselenwet
  Artikel: 28
 54. Politiewet 2012
  Artikelen: 1, 4
 55. Regeling WPG Defensie
  Artikel: 1.1
 56. Regeling basisregistratie personen
  Bijlage: 7
 57. Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017
  Artikelen: 31, 31a
 58. Regeling dienstreizen defensie
  Artikel: 16a
 59. Regeling inburgering
  Bijlage: 4
 60. Regeling informatieverstrekking en controleprotocol WIN 2005
  Bijlage: 2
 61. Regeling instelling Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet 2000
  Artikel: 2
 62. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
 63. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
 64. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
 65. Regeling opvang asielzoekers
  Artikel: 1
 66. Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014
  Bijlage: I
 67. Regeling vaststelling LFNP
  Bijlage: 4
 68. Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005
  Artikel: 5
 69. Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen
  Artikel: 2a
 70. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
 71. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
 72. Reglement rijbewijzen
  Artikelen: 33, 42b, 47, 105a
 73. Remigratiebesluit
  Artikel: 11
 74. Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020
  Bijlage: B
 75. Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND
  Artikel: 4
 76. Toeslagen, pleeggezinnen en opvang van uitgeprocedeerde alleenstaande minderjarige vreemdelingen
  Tekst: tekst
 77. Toeslagenwet
  Artikel: 15a
 78. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 2.1
 79. Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel
 80. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikel: 4
 81. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: VII
 82. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikelen: 4.1, 7.4
  Bijlage: 10a
 83. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 1.1, 2.3, 4.21, 4.23, 4.38, 4.53, 4.8, 5.5
 84. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 85. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 86. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 87. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 108, 111
 88. Werkloosheidswet
  Artikel: 1
 89. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikelen: 1, 4
 90. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 1
 91. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 1:1, 1
 92. Wet basisregistratie personen
  Artikel: 2.31
 93. Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
  Artikel: IIB
 94. Wet inburgering in het buitenland
 95. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 45
 96. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 45
 97. Wet langdurige zorg
  Artikel: 1.1.1
 98. Wet modern migratiebeleid
  Artikel: XI
 99. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 1
 100. Wet op de identificatieplicht
  Artikel: 1
 101. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 26b, 28, 29
 102. Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
  Artikel: 8
 103. Wet politiegegevens
  Artikel: 1
 104. Wet register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 27
 105. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 30b, 54
 106. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 1.1
 107. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 1.1
 108. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 9:11
 109. Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties
  Artikelen: 2:25, 2:26
 110. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1
 111. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
  Artikel: 51
 112. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 27b, 55c
 113. Wijziging Regeling opvang asielzoekers (ROA)
  Artikel: IV
 114. Wijziging Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 1997 (Rva1997)
  Artikel: IV
 115. Wijziging Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb)
  Artikel: III
 116. Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
 117. Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire 2000 (intrekking regeling afwikkeling nalatenschap Vw (oud))
 118. Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000, enz. (Wet modern migratiebeleid)
  Artikel: III
 119. Wijzigingswet Algemene wet inzake rijksbelastingen, enz. (Versterking fiscale rechtshandhaving)
  Artikel: II
 120. Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000
  Artikel: III
 121. Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000 (aanpassen asielprocedure)
 122. Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000 (gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en vaststelling normen voor opvang verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180))
 123. Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000 (herschikken gronden voor asielverlening)
  Artikel: III
 124. Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000 (nationale visa)
 125. Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000 (stelsel rechterlijke toetsing van vrijheidsontnemende maatregelen)
 126. Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000, enz. (vaststelling criteria en instrumenten ter bepaling van de verantwoordelijke lidstaat voor behandeling verzoek om internationale bescherming)
 127. Wijzigingswet Wet arbeid vreemdelingen, enz. (aanvraagprocedure voor gecombineerde vergunning onderdanen van derde landen voor verblijf en werk, en rechten voor werknemers uit derde landen)
 128. Wijzigingswet Wet inburgering, enz. (toevoegen onderdeel participatieverklaring aan inburgeringsexamen en wettelijke vastlegging maatschappelijke begeleiding)
  Artikel: II
 129. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (bijdragen bij inkomstenderving ten gevolge van verlenen medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen, en verzekering bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen)
 130. Ziektewet
  Artikel: 1
 131. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 4, 122a
Terug naar begin van de pagina