Regeling Raadsman SZW 2000

[Regeling vervallen per 24-02-2007.]
Geldend van 22-12-2005 t/m 23-02-2007

Regeling Ombudsman SZW 2000

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Overwegend, dat 1 juli 1999 hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in werking is getreden;

dat naar aanleiding hiervan de Regeling ombudsman personeel SZW dient te worden aangepast;

Besluit:

Algemene bepalingen

[Vervallen per 24-02-2007]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 24-02-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. SZW:

het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. de Awb:

de Algemene wet bestuursrecht;

c. medewerker van SZW:

de ambtenaar in dienst van SZW alsmede de bij SZW werkzame personen die daarmee gelijkgesteld kunnen worden;

d. de Raadsman SZW:

de persoon die belast is met de behandeling van klachten zoals bedoeld in artikel 9:14 van de Awb, voorzover die worden ingediend door medewerkers van SZW tegen de minister van SZW of onder diens verantwoordelijkheid werkzamen;

e. bevoegd gezag:

de autoriteit onder wiens verantwoordelijkheid degene werkzaam is tegen wie de klacht zich richt. Indien onduidelijk is onder wiens verantwoordelijkheid degene tegen wie de klacht zich richt werkzaam is, wordt de Secretaris-Generaal als bevoegd gezag aangemerkt.

Artikel 2. Doel

[Vervallen per 24-02-2007]

Het doel van de regeling is het geven van een interne procedure voor de behandeling van klachten van medewerkers van SZW ter uitwerking van de regeling opgenomen in hoofdstuk 9 van de Awb.

Artikel 3. Werkingssfeer

[Vervallen per 24-02-2007]

Deze regeling is van toepassing op de behandeling van klachten bedoeld in artikel 9:1 van de Awb van medewerkers van SZW.

De behandeling van klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 Awb

[Vervallen per 24-02-2007]

Artikel 4. Indienen en behandelen van klachten

[Vervallen per 24-02-2007]

  • 1 Iedere medewerker van SZW kan bij de Raadsman SZW een klacht indienen als bedoeld in art. 9:1 Awb over aangelegenheden met betrekking tot het werk of de werkomstandigheden waaronder begrepen de wijze waarop SZW, of een medewerker van SZW, zich jegens hem of een ander heeft bejegend.

  • 4 De Raadsman SZW adviseert het bevoegd gezag over de toepassing van artikel 9:8 Awb.

Artikel 5. Termijnen

[Vervallen per 24-02-2007]

  • 1 De Raadsman SZW brengt over elke in behandeling genomen klacht binnen 6 weken schriftelijk advies uit aan het bevoegde gezag.

  • 2 Het bevoegd gezag handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van het advies van de Raadsman SZW, in ieder geval binnen tien weken nadat de klacht is ingediend.

  • 3 Het bevoegd gezag kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

Bemiddelingsverzoeken

[Vervallen per 24-02-2007]

Artikel 6. bemiddeling

[Vervallen per 24-02-2007]

  • 2 De Raadsman SZW is niet verplicht aan een bemiddelingsverzoek gevolg te geven.

Aanvullende bepalingen Raadsman SZW

[Vervallen per 24-02-2007]

Artikel 7. De Raadsman SZW

[Vervallen per 24-02-2007]

De Raadsman SZW wordt, na overleg met de Departementale Ondernemingsraad, door de Secretaris-Generaal benoemd. De benoeming geldt voor een periode van ten hoogste drie jaar.

Artikel 8. Klachtregistratie en verslag

[Vervallen per 24-02-2007]

De Raadsman SZW draagt zorg voor registratie van de bij hem ingediende schriftelijke klachten en brengt jaarlijks verslag uit aan de Secretaris-Generaal over het aantal behandelde klachten, de aard van de klachten en zijn adviezen terzake.

Het verslag wordt ter informatie gezonden aan de Departementale Ondernemingsraad.

Artikel 9. faciliteiten

[Vervallen per 24-02-2007]

Voorzover de Raadsman SZW in dienst is bij SZW wordt hij in de gelegenheid gesteld de uit deze taak voortvloeiende werkzaamheden naast zijn normale werkzaamheden en binnen zijn normale werktijden te verrichten. Aan de Raadsman SZW wordt administratieve onder-steuning geboden.

Artikel 10. Victimisatiebepaling

[Vervallen per 24-02-2007]

De Secretaris-Generaal draagt zorg dat een (gewezen) Raadsman SZW, voorzover deze in dienst is bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, niet uit hoofde van zijn activiteiten als zodanig wordt benadeeld in zijn positie als ambtenaar.

De Secretaris-Generaal draagt er zorg voor dat het indienen van een klacht bij de Raadsman SZW niet leidt tot benadeling van de indiener in zijn positie als ambtenaar.

Artikel 11. Evaluatie

[Vervallen per 24-02-2007]

De Raadsman SZW brengt periodiek, om de drie jaar, verslag uit aan de Secretaris-generaal over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk.

Het (evaluatie-)verslag wordt ter informatie gezonden aan de Departementale Ondernemingsraad.

Inwerkingtreding en bekendmaking

[Vervallen per 24-02-2007]

Artikel 12. Intrekking

[Vervallen per 24-02-2007]

De Regeling ombudsman personeel SZW wordt ingetrokken.

Artikel 13. Bekendmaking

[Vervallen per 24-02-2007]

Deze regeling zal met de toelichting worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 24-02-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 24-02-2007]

Deze regeling kan worden aangehaald als: de Regeling Raadsman SZW 2000.

's-Gravenhage, 23 november 2000

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

R. Gerritse

Terug naar begin van de pagina