Toepassing onderwijsvrijstelling op Reiki-cursussen

[Regeling vervallen per 02-09-2006 met terugwerkende kracht tot 23-08-2006.]
Geldend van 22-11-2000 t/m 23-08-2006

Toepassing onderwijsvrijstelling op Reiki-cursussen

De Directeur-Generaal Belastingdienst deelt namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende mede.

In de Infobulletinpublicatie met het volgnummer 2000/599 is nader ingegaan op de uitspraak van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage E XI van 24 mei 2000, nr. 98/04369. In deze uitspraak oordeelde het Gerechtshof dat de opleiding tot het beroep van Reiki-therapeut (die uit de onderdelen Reiki 1, Reiki 2 en Reiki 3a en 3b bestaat) in zijn geheel onder de in artikel 11, eerste lid, onderdeel o, 2º, van de Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 opgenomen vrijstelling voor beroepsopleidingen is te rangschikken.

In vorengenoemde publicatie is aangegeven dat tegen deze uitspraak beroep in cassatie is ingesteld. Inmiddels is gebleken dat het beroep in cassatie wegens overschrijding van de wettelijke termijn niet-ontvankelijk zal worden verklaard. In verband hiermee zal het beroepschrift worden ingetrokken.

De vraag in hoeverre de BTW-vrijstelling voor beroepsopleidingen van toepassing is op Reiki-cursussen zal opnieuw aan de rechter worden voorgelegd. In afwachting van de uitkomst van deze tweede procedure dient, in lijn met het arrest van de Hoge Raad van 26 augustus 1998, nr. 33 658, V-N 1998/44.20, het standpunt te worden ingenomen dat Reiki 1 en Reiki 2 cursussen zijn aan te merken als cursussen die primair zijn gericht op de persoonlijke levenssfeer (belast naar het algemene BTW-tarief) en dat alleen Reiki 3 cursussen (bestaande uit Reiki 3a en Reiki 3b) zijn te bestempelen als beroepsopleidingen (vrijgesteld van omzetbelasting).

Terug naar begin van de pagina