Subsidieregeling extra opleidingsplaats oogheelkunde

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geldend van 08-04-2005 t/m 30-06-2011

Subsidieregeling extra opleidingsplaats oogheelkunde

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

b. ziekenhuis:

het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit Amsterdam, het Academisch Ziekenhuis Groningen, het Academisch Ziekenhuis Nijmegen, het Leids Universitair Medisch Centrum, het Academisch Ziekenhuis Maastricht, het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam en het Oogziekenhuis Rotterdam;

c. bevoegd gezag:

de raad van bestuur van een ziekenhuis;

d. extra opleidingsplaats oogheelkunde:

een opleidingsplaats waarmee een arts boven de reguliere opleidingscapaciteit wordt opgeleid tot oogarts.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 De minister verstrekt jaarlijks op aanvraag van het bevoegd gezag aan een ziekenhuis subsidie in de personele en materiële kosten ten behoeve van maximaal één extra opleidingsplaats oogheelkunde.

 • 2 De subsidie bedraagt € 107 519,14 per één extra opleidingsplaats oogheelkunde.

 • 3 De extra opleidingscapaciteit eindigt indien er in totaal 20 oogartsen extra zijn uitgestroomd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 De minister kan bij de verlening van de subsidie bepalen dat het subsidiebedrag wordt bijgesteld, rekening houdend met de ontwikkeling van het prijspeil of de ontwikkeling in de kosten van arbeidsvoorwaarden.

 • 2 De minister kan met het oog op de toepassing van het eerste lid bij de verlening van de subsidie bepalen welk deel van het subsidiebedrag in aanmerking zal worden genomen voor een bijstelling in verband met de ontwikkeling van het prijspeil, onderscheidenlijk van de kosten van de arbeidsvoorwaarden.

 • 3 Indien de subsidie met toepassing van het eerste lid wordt bijgesteld, kan de bevoorschotting overeenkomstig worden gewijzigd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Uiterlijk dertien weken vóór de aanvang van het desbetreffende jaar dient het bevoegd gezag een subsidieaanvraag in.

 • 2 De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een opgave van de te verwachten bezetting van de extra opleidingsplaats oogheelkunde.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2011]

Tenzij in de beschikking anders is bepaald, verstrekt de minister de volgende voorschotten op de verleende subsidie: in januari 8%, februari 8%, maart 8%, april 7%, mei 16%, juni 7%, juli 8%, augustus 8%, september 7%, oktober 8%, november 8% en december 7% van het voor het desbetreffende jaar verleende subsidiebedrag.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Binnen vier maanden na afloop van het jaar waarvoor subsidie is verleend, dient het bevoegd gezag een aanvraag in voor de subsidievaststelling.

 • 2 De aanvraag voor de subsidievaststelling bestaat uit een verklaring inzake de bezetting van de extra opleidingsplaats oogheelkunde gedurende het subsidiejaar. De vorenvermelde bescheiden gaan vergezeld van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waaruit blijkt dat de verklaring van het bevoegd gezag juist is.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Een ziekenhuis verstrekt aan de door de minister aangewezen personen op hun verzoek alle bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een juiste vervulling van hun taak. De bescheiden worden op één adres getoond en de inlichtingen, op verzoek, schriftelijk verstrekt.

 • 2 Een ziekenhuis werkt mee aan de door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die erop zijn gericht de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het subsidiebeleid.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst met dien verstande dat artikel 2, lid 1 en lid 2, voor het eerst wordt toegepast over het jaar 2001.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling extra opleidingsplaats oogheelkunde.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina