Subsidieplafonds Subsidieregeling natuurbeheer 2000

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 25-11-2000 t/m 23-01-2004

Subsidieplafonds Subsidieregeling natuurbeheer 2000

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

De minister stelt voor het begrotingsjaar 2000 een subsidieplafond vast van:

  • a. f 113,1 miljoen voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onderdeel a en f, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 ten behoeve van de beheers- en landschapspakketten opgenomen in de bijlagen 12 tot en met 56;

  • b. f 2,5 miljoen voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onderdeel e, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 ten behoeve van de recreatiepakketten opgenomen in bijlagen 58 en 59;

  • c. f 4,4 miljoen voor subsidies als bedoeld in artikelen 51, tweede lid en 42, tweede lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 ten behoeve van de basis- en pluspakketten opgenomen in de bijlagen 20, 37 en 38;

  • d. f 3,5 miljoen voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 ten behoeve van het basispakket dat is opgenomen in bijlage 14, voorzover het subsidieaanvragers betreft die voldoen aan artikel 8 van het Besluit voorkoming verbossing rietlanden2.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 1, onderdeel a, van het besluit van 28 januari 2000 (Stcrt. 20), geldt het in genoemd artikel bedoelde subsidieplafond mede voor subsidies als bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, ten behoeve van de basis- of pluspakketten opgenomen in de bijlagen 20, 37 en 38.

  • 2 In aanvulling op het bepaalde in artikel 1, onderdeel c, van het besluit van 30 maart 2000 (Stcrt. 65), geldt het in het genoemd artikel bedoelde subsidieplafond mede voor subsidies als bedoeld in artikel 42, tweede lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, ten behoeve van de basis- of pluspakketten opgenomen in de bijlagen 20, 37 en 38.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

De minister verlaagt voor het begrotingsjaar 2000:

  • a. het bij besluit van 28 januari 2000 (Stcrt. 20) vastgestelde subsidieplafond van f 15 miljoen en dat mede gelet op artikel 1, onderdeel a, van het besluit van 30 maart 2000 (Stcrt. 65) en artikel 2, eerste lid, van dit besluit is bestemd voor subsidie functieverandering ten behoeve van de basis- en pluspakketten opgenomen in de bijlagen 12 tot en met 41 met f 6,5 miljoen;

  • b. het bij besluit van 28 januari 2000 (Stcrt. 20) vastgestelde subsidieplafond van f 2,5 miljoen voor inrichtingssubsidie ten behoeve van de basis- en pluspakketten opgenomen in de bijlagen 12 tot en met 19, 21 tot en met 36 en 39 tot en met 41 in natuurgebieden tezamen met het bij besluit van 30 maart 2000 (Stcrt. 65) vastgestelde subsidieplafond van f 10 miljoen voor subsidies als bedoeld in artikel 51, derde lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 voorzover het de landschapspakketten 42 tot en met 56 van die regeling betreft, met f 11 miljoen.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 22 november 2000

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina