Maatregelen in verband met BSE Frankrijk

[Regeling vervallen per 08-12-2004.]
Geldend van 23-12-2000 t/m 07-12-2004

Maatregelen in verband met BSE Frankrijk

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 9, eerste lid, van richtlijn 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 395);

Gelet op artikel 12 van de Veewet, artikel 10 en 17 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en artikel 19 van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 08-12-2004]

In zoverre in afwijking van de Regeling keuring en handel dierlijke producten, de Regeling in- en doorvoer vlees 1979 en de Regeling in- en doorvoer vleesproducten 1985 is het verboden dierlijke vetten, afkomstig uit Frankrijk en Duitsland, bestemd voor de vervoedering van landbouwhuisdieren, binnen Nederland te brengen.

Artikel 3

[Vervallen per 08-12-2004]

Het is verboden dierlijke vetten, bestemd voor de vervoedering voor landbouwhuisdieren, afkomstig uit Frankrijk en Duitsland, te verhandelen, te be- of verwerken of te vervoederen.

Artikel 4

[Vervallen per 08-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van plaatsing van de Staatscourant.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina