Regeling aanvullende ICT-vergoedingen 2000 voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs groen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 02-12-2000 t/m 23-01-2004

Regeling aanvullende ICT-vergoedingen 2000 vmbo groen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2.2.3, derde lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 85a en 89 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. instelling:

agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de school voor voorbereidend beroepsonderwijs die uitsluitend landbouwonderwijs verzorgt;

b. ICT:

informatie- en communicatietechnologie;

c. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Het bevoegd gezag van een instelling heeft aanspraak op een aanvullende vergoeding voor het gebruik van ICT, ten behoeve van kwaliteitsverbetering en innovatie van het onderwijs.

 • 2 De vergoeding bedraagt f 161,- per leerling.

 • 3 Voor de aanvullende vergoeding wordt uitgegaan van:

  • a. het aantal leerlingen dat op 1 oktober 1999 stond ingeschreven bij het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs-groen;

  • b. het aantal leerlingen dat op 1 oktober 1998 stond ingeschreven bij beroepsopleidende leerweg;

  • c. 35% van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 1998 stond ingeschreven bij de beroepsbegeleidende leerweg.

 • 4 Ingeval van samenvoeging van twee of meer instellingen wordt voor de vaststelling van de aanvullende vergoeding uitgegaan van de som van de leerlingen van de betreffende instellingen.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De minister zendt het bevoegd gezag van een instelling uiterlijk 31 december 2000 een beschikking omtrent de vaststelling van de aanvullende vergoeding, bedoeld in artikel 2.

 • 2 Voor de toekenning van de aanvullende vergoeding behoeft het bevoegd gezag van de instelling geen aanvraag in te dienen.

 • 3 Betaling van de aanvullende vergoeding vindt uiterlijk 31 december plaats.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Het bevoegd gezag van de instelling verantwoordt de besteding van de aanvullende vergoeding afzonderlijk in de jaarrekening van de instelling met inachtneming van de hierop van toepassing zijnde voorschriften.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende ICT-vergoedingen 2000 voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs groen.

`s-Gravenhage, 29 november 2000

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
overeenkomstig het door de

minister

genomen besluit:
de

directeur-generaal

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.J. Kalden

Terug naar begin van de pagina