Regeling beschikbare middelen beheerskosten Zfw 2001

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 22-07-2001 t/m 27-08-2004

Regeling beschikbare middelen beheerskosten Zfw 2001

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 19, tweede en zevende lid, van de Ziekenfondswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

De beschikbare middelen ter dekking van de voor de uitvoering van de ziekenfondsverzekering te maken beheerskosten voor het jaar 2001 omvatten:

 • a. een bedrag van f 933.800.000,-;

 • b. de vergoeding naar het werkelijke bedrag van de kosten van beheer van de Sectie Buitenland van de Onderlinge Waarborgmaat-schappij ANOZ Zorgverzekeringen U.A.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Het College zorgverzekeringen verdeelt de beschikbare middelen, genoemd in artikel 1, onder a, als volgt:

 • a. Het College zorgverzekeringen rekent f 500.000,- toe aan elk ziekenfonds.

 • b. Op het in artikel 1, onder a, genoemde bedrag brengt het College zorgverzekeringen in mindering:

  • 1. een vast bedrag per ziekenfonds van f 500.000,-;

  • 2. de incidenteel voor 2001 beschikbaar gestelde middelen ten bedrage van f 3 miljoen;

  • 3. een bedrag in verband met loon- en prijsontwikkeling waarbij het College zorgverzekeringen een aanpassingspercentage hanteert van 3,96 van het resultaat van de onderdelen 1 en 2.

 • c. Het College zorgverzekeringen verdeelt het resultaat van onderdeel b op grond van een historische basis per ziekenfonds en een per ziekenfonds te berekenen normatieve basis.

 • d. De historische basis, bedoeld onder c, bepaalt het College zorgverzekeringen op basis van het toegekende budget voor het jaar 2000, waarbij het College zorgverzekeringen een correctie toepast voor:

  • 1. de in de loop van het jaar 2000 incidenteel beschikbaar gestelde middelen;

  • 2. een macrobedrag van f 0,3 miljoen dat aan de historische basis van een ziekenfonds wordt toegevoegd naar rato van het aantal verzekerden van het ziekenfonds alsmede een inschaling, zodanig dat de som van de historische bases gelijk is aan het resultaat van onderdeel b.

 • e. Het College zorgverzekeringen rekent 50% van het resultaat van onderdeel d toe aan elk ziekenfonds.

 • f. De normatieve basis, bedoeld onder c, berekent het College zorgverzekeringen door het resultaat van onderdeel b als volgt over de ziekenfondsen te verdelen:

  • 1. voor tweederde deel op basis van verzekerdenaantallen;

  • 2. voor eenderde deel op basis van de voor de ziekenfondsen ingevolge artikel 8 van de Regeling beschikbare middelen verstrekkingen en ver-goedingen Zfw 2001 berekende deelbudgetten overige verstrekkingen en vergoedingen.

 • g. Het College zorgverzekeringen rekent 50% van het resultaat van onderdeel f toe aan elk ziekenfonds.

 • h. De som van de resultaten van de onderdelen e en g verhoogt het College zorgverzekeringen met het aanpassingspercentage genoemd onder b.

 • i. Het College zorgverzekeringen verdeelt het bedrag van f 3 miljoen, genoemd onder b,2, op een door het College zorgverzekeringen vast te stellen wijze.

 • j. Het College zorgverzekeringen sommeert de resultaten van de onderdelen a, h en i per ziekenfonds en stelt de uitkering aan elk ziekenfonds vast op de uitkomst van die berekening.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Het College zorgverzekeringen baseert de herrekening ter nadere vaststelling van de uitkering, bedoeld in artikel 19, vijfde lid, van de Ziekenfondswet, op:

  • a. het werkelijke aantal verzekerden in het jaar 2001;

  • b. een door het College zorgverzekeringen vast te stellen aanpassingspercentage in verband met loon- en prijsontwikkeling.

 • 2 Het College toezicht kan opgaven en gegevens van een ziekenfonds die van invloed zijn op de hoogte van de nader vast te stellen uitkering corrigeren. In dat geval baseert het College zorgverzekeringen de herrekening van de uitkering op de gecorrigeerde gegevens.

 • 3 Het College zorgverzekeringen kan de uitkering aan een ziekenfonds voorlopig herrekenen en de nader vast te stellen uitkering voorlopig vaststellen.

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

Het College zorgverzekeringen vergoedt naar het werkelijke bedrag ten laste van de Algemene Kas aan het ziekenfonds Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen U.A. de kosten van beheer van de Sectie Buitenland van dat ziekenfonds.

Artikel 5

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beschikbare middelen beheerskosten Zfw 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina