Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 1999 in verband met kosten [...] het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Ziektekosten

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 26-11-2000 t/m 27-08-2004

Regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 1999

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Voor het jaar 1999 worden voor de beheerskosten AWBZ van de ziekenfondsen, de ziektekostenverzekeraars, de uitvoerende organen, de verbindingskantoren, de regionale contactkantoren en het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten B.V. tezamen ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, bedoeld in artikel 38 van de Wet financiering volksver-zekeringen, extra middelen besteedbaar gesteld ter grootte van f 8.400.000,- ter dekking van de extra beheerskosten die het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten B.V. in het jaar 1999 heeft gehad.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 1999 in verband met kosten van het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Ziektekosten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Mininster

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina