Regeling Stimulering Computerbezit bve 2000

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 02-12-2000 t/m 30-12-2004

Regeling Stimulering Computerbezit bve 2000

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 2.2.3, derde lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Besluit:

Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

[Vervallen per 31-12-2004]

a. minister:

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

b. instelling:

een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1, een instituut als bedoeld in artikel 12.3.8 van de wet, en een hogeschool als bedoeld in artikel 12.3.9 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Artikel 2. Doelstelling van de regeling

[Vervallen per 31-12-2004]

Het doel van de regeling is het verstrekken van een aanvullende vergoeding aan instellingen ten behoeve van het stimuleren van computerbezit en gebruik van en omgang met informatie- en communicatie technologie in het onderwijs voor deelnemers in het beroepsonderwijs en de educatie.

Artikel 3. Aanvullende vergoeding

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De aanvullende vergoeding bedraagt een voor de instelling evenredig gedeelte van het voor het jaar 2000 beschikbare budget van f 4.300.000,–

  • 2 De hoogte van de aanvullende vergoeding wordt berekend:

    • a. voor een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1 van de wet, naar rato van de omvang van de rijksbijdrage berekend op grond van artikel 2.2.2, eerste lid en artikel 2.4.1 eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB, die de instelling over 2000 ontvangt, vermeerderd met het bedrag voor educatie en inburgering dat de instelling voor 1998 heeft ontvangen op grond van een overeenkomst of overeenkomsten als bedoeld in artikel 2.3.4. van de wet;

    • b. voor een instelling als bedoeld in artikel 12.3.8 respectievelijk 12.3.9 van de wet, naar rato van de omvang van de rijksbijdrage die de instelling over 2000 ontvangt op grond van artikel 2.1.1 respectievelijk artikel 2.2.1 van de Uitvoeringsregeling WEB.

Artikel 4. Betaling van de aanvullende vergoeding

[Vervallen per 31-12-2004]

Betaling van de aanvullende vergoeding vindt plaats in de maand december 2000.

Artikel 5. Verantwoording

[Vervallen per 31-12-2004]

Het bevoegd gezag van de instelling neemt de baten herkenbaar op in de jaarrekening.

Artikel 6. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Stimulering Computerbezit bve 2000.

De

De minister

vanonderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina