Regeling aanwijzing categorieën van personen die indien zij daartoe de wens te kennen geven niet verzekerd zijn ingevolge de Ziekenfondswet 2000

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 31-12-2005

Regeling aanwijzing categorieën van personen die indien zij daartoe de wens te kennen geven niet verzekerd zijn ingevolge de Ziekenfondswet 2000

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op de artikelen 3, elfde lid, en 3b, derde lid, van de Ziekenfondswet en artikel 2, elfde lid, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op personen die op de dag, voorafgaande aan de dag met ingang waarvan een uitkering als bedoeld in het eerste lid wordt ontvangen, verzekerd waren ingevolge de Ziekenfondswet.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde kennisgeving wordt gedaan aan een ziekenfonds, werkende in de gemeente waar hij woont, dan wel aan het in de Regeling aanwijzing ziekenfondsen Ziekenfondswet 1998 voor de daarin bedoelde personen aangewezen ziekenfonds, binnen vier maanden, te rekenen vanaf de dag met ingang waarvan de uitkering wordt ontvangen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op personen die op de dag, voorafgaande aan de dag met ingang waarvan een uitkering als bedoeld in het eerste lid wordt ontvangen, verzekerd waren ingevolge de Ziekenfondswet.

 • 3 Artikel 1, derde lid, is op de in het eerste lid bedoelde personen van overeenkomstige toepassing.

 • 4 Onder inkomsten worden verstaan alle inkomsten waarover ingevolge het bepaalde bij of krachtens de Wet inkomstenbelasting 2001 inkomstenbelasting verschuldigd is.

 • 5 Voor de toepassing van het vierde lid worden in aanmerking genomen de inkomsten welke betrokkene over het voorafgaande kalenderjaar heeft genoten of redelijkerwijs geacht kan worden te hebben genoten.

 • 6 In afwijking van het vijfde lid worden voor de toepassing van dit artikel in aanmerking genomen inkomsten welke betrokkene geacht kan worden te zullen genieten in het kalenderjaar, volgend op dat waarin:

  • a. wijziging komt in de burgerlijke staat van betrokkene dan wel

  • b. betrokkene duurzaam gescheiden van zijn echtgenote of haar echtgenoot gaat leven dan wel na duurzaam gescheiden te hebben geleefd van zijn echtgenote of haar echtgenoot met die persoon weer gaat samenwonen dan wel

  • c. betrokkene zich binnen het Rijk vestigt dan wel

  • d. betrokkene een uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet ontvangt.

 • 7 Indien na een periode waarin een uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet met toepassing van artikel 18 van die wet geheel is gekort, die uitkering opnieuw tot uitbetaling komt, wordt voor de toepassing van het eerste lid de verzekeringssituatie van betrokkene zoals die gold op de dag voorafgaand aan die periode, in aanmerking genomen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op personen die op de dag, voorafgaande aan de dag met ingang waarvan een pensioen als bedoeld in het eerste lid wordt ontvangen, verzekerd waren ingevolge de Ziekenfondswet.

 • 3 Artikel 1, derde lid, is op de in het eerste lid bedoelde personen van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Indien voor de toepassing van artikel 2, vierde lid, inkomsten in aanmerking worden genomen welke betrokkene heeft genoten over een aan het kalenderjaar 2001 voorafgaand kalenderjaar, worden in afwijking van dat lid onder inkomsten verstaan alle inkomsten waarover ingevolge het bepaalde bij of krachtens de artikelen 4 en 5 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 inkomstenbelasting verschuldigd is.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

De Regeling aanwijzing categorieën van personen die indien zij daartoe de wens te kennen geven niet verzekerd worden ingevolge de Ziekenfondswet wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing categorieën van personen die indien zij daartoe de wens te kennen geven niet verzekerd zijn ingevolge de Ziekenfondswet 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voornoemd,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina