Regeling aanwijzing groepen van personen uitgezonderd van de ziekenfondsverzekering

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 07-02-2001 t/m 31-12-2005

Regeling aanwijzing groepen van personen uitgezonderd van de ziekenfondsverzekering

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op artikel 2d, aanhef en onder d, van het Besluit beperking kring verzekerden Ziekenfondswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Van de verzekering ingevolge artikel 3, eerste lid, onder a, van de Ziekenfondswet zijn uitgezonderd:

  • a. degenen, die krachtens hun arbeidsverhouding verplicht deelnemer zijn in één van de hierna genoemde publiekrechtelijke ziektekostenverzekeringen voor ambtenaren:

  • b. degenen, die met de Staat der Nederlanden een arbeidsovereenkomst hebben gesloten, ten einde in het kader van een ontwikkelingsproject van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers of het Ministerie van Buitenlandse Zaken werkzaamheden te verrichten;

  • c. het onderwijzend personeel in dienst van een privaatrechtelijk lichaam dat ingevolge artikel B3, eerste lid, van de Algemene burgerlijke pensioenwet is aangewezen als lichaam waarvan het personeel geheel of ten dele ambtenaar is in de zin van die wet;

  • d. degenen, bedoeld in artikel 1, onderdeel l, 3°, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1 heeft uitsluitend betrekking op de dienstbetrekking, ter zake waarvan op de betrokkene dat artikel van toepassing is.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

De Regeling aanwijzing groepen van personen uitgezonderd van de verplichte ziekenfondsverzekering wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing groepen van personen uitgezonderd van de ziekenfondsverzekering.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina